ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การบรรยายหัวข้อ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย

15 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559

15 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธ...

14 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ....

14 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีสาธารณะการออกเสียงประชามติและการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ

06 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์ รายการ 7 สิงหา ประชามต...

05 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่น 3 (ปบถ.3) ศ...

03 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการชุมชมพลเมืองเข้มแข็ง

03 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีปิดการอบรมและมอบใบรับรองพร้อมเข็มวิทยฐานะ หลักสูตรกรมการ...

01 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ในหัวข้อ สัตตมรัชบรมราชินี

01 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองฯ สำหรับนักสื่อสา...

25 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการอบรมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อพั...

24 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการให้ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ วันที่...

21 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาให้ความรู้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฯ

21 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ปรม.15 ดูงานภาคอีสานศึกษาวิถีชุมชนพอเพียงกับปราชญ์ชาวบ้าน

15 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุน สนช.และสปช...

15 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษา พขส. รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงาน

15 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สัปดาห์ที่ 2 : นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

14 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการบริหารสำหรับนักบริหารระดับกลางของกระทรวงอ...

13 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถ...

13 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า