ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมหลักสูตร Unlock Your Power and Leader Development

13 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครบรอบวัน...

13 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต

11 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หัวข้อ โรงเรียนแห่งความซื่...

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษหลักสูตรการบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยืน

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน รุ่นที่ 1

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโล...

31 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 20

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพวงมาลา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่...

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า...

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาดูงานการเลือกตั้...

26 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประ...

24 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและการพัฒ...

23 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยื...

22 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้า...

22 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานโครงก...

18 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า