ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

รองเลขาธิการร่วมแสดงความยินดี กรมการพัฒนาชุมชนครบ 54 ปี

30 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

งานวันสันติภาพสากล (International Day of Peace)

21 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีรุ่นที...

21 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 101 ปี

18 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรความรู้ทางการเมืองการปกครองฯ สำหรับนั...

17 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น...

16 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีประกวดผลงานนักเรียน โครงการสร้างสำนึกพลเมือง

16 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรการสนับสนุน สนช.และ สปท. รุ่นที่ 1 แล...

15 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

คณะกรรมการพิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ ลงพื้นที่ตรวจประเมิน...

13 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

12 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 6 ดูงานสถานสงเคราะห์เด็กพิการฯ

10 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการฯเข้ารับรางวัลกัลยาณมิตรกรมบัญชีกลางประจำปี2559

09 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาวิชาการระหว่างไทยและอินเดียครั้งที่10

07 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สสม. จัดประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

07 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559

07 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปี...

05 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8

29 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนจาก ขลธ. และ สสม. เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ

29 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่น 1 ศึกษาดูงาน

23 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร (สสสส.)รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน 4 จังหวัด ในภาคอีสาน

23 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า