ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ผอ.สำนักวิจัยฯ บรรยายหัวข้อ Public Participation in Governme...

23 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบใบรับรองและเข็มวิทยฐานะให้หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง...

22 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

70 ปฏิญญาภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

18 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 12 ปี

15 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดครบรอบ 13 ปี

15 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ...

12 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม (เ)สื่อรักจาก... จันทรบูร

12 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ของกองบัญชาการกองทัพไทย

09 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

การแสดงปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระราชินี

09 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการสืบสานงานศิลป์ แผ่นดินล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญา ฟ้อนเล็...

03 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุน สนช. และสปท. รุ่นท...

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการ เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 4

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่...

29 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

27 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

26 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุ่งทดลองจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณากา...

22 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า