ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การประกวดผลงานของนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมือง

03 เมษายน 2562

ดูเพิ่มเติม

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ขอนแก่น

14 มีนาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้...

08 มีนาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร พขส. รุ่นที่ 3

02 มีนาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

จังหวัดชัยภูมิพร้อม! เปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

27 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา ประชาธิปกบรมราชาภิเษก

25 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในการก่อตั้ง บมจ.ทีโอที ครบรอบ 65 ปี

22 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมที...

18 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 8

14 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

เสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เสียงเพื่อความเป็นพลเมือง” (Voices for...

14 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

เครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรีประกาศความพร้อมที่จะดำเนินการจัดตั...

13 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

เวทีเสียงเพื่อสังคมสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ถึงพรรคการเมือง

11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”

11 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

งาน VOTER RUN 2019 วิ่งไปโหวต เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับ...

10 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

งานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เสียงเพื่อการกระจายอำนาจสู่การพัฒนาป...

07 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

งานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “การตั้งมั่นของประชาธิปไตยกับความคาดห...

04 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม วันส่งเสริมประชาธิปไตย(Democ Day)

03 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปบถ.รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานครั้งที่ 3 ณ จังหวัดลำพูน แ...

02 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

เวทีระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 เสียงเพื่อคนที่ถูกลืมถึงพรรคก...

02 กุมภาพันธ์ 2562

ดูเพิ่มเติม

อบรม“ทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 7”

26 มกราคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า