ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) แก่ผู้นำ ผู้บริหาร...

18 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่...

17 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ...

16 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่...

16 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบใบรับรอง หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่...

16 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่ง...

12 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หารือถึงความร่วมมือในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระดับภูมิภาค

10 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สสว. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักส...

04 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ 83 ป...

04 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการและประชาเสวนา เสริมพลังคนรุ่นใหม่ สานหัวใจพลเมื...

03 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen...

29 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

วปท.จัดโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธ...

29 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรม ตรงจุด ตรงประเด็น : เทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางว...

29 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ละครเวที สถานีปลายทาง : The Last Station

28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมืองเวที...

28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกระบวนการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติว...

28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ย้อนรอยวันวานกับนิทรรศการ ท้องถิ่นสยาม ในเขตคามประชาธิปก จัง...

11 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ต...

11 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเนื่องในประเพณีสงกรานต์

11 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์สื่อสารองค์กรแสดงความยินดีสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ครบร...

08 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า