ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมวิทยากรแกนนำสร้างสำนึกพลเมือง ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

28 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาชนเจ้าของสิทธิ

23 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับส...

23 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา เรื่อง 120 ปี ถนนงามนามราชดำเนิ...

22 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

อบรมเสริมสร้างชุนชมพลเมืองเข้มแข็ง จ.ศรีสะเกษ

21 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแ...

18 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา “Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ...

16 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัด...

15 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร...

12 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่ติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้ใน ต.อุ่...

06 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ประชุมระดมความคิดเห็นนวัตกรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย ประสบการ...

02 สิงหาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเปิดตัวศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.นราธิว...

31 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั...

28 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้

23 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 18...

12 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต

12 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัด Peace So Cr...

11 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำแนวคิด GRBไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำง...

28 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Road show โครงการ E-Learning ภาคใต้

27 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบร...

23 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า