ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบ...

23 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ ATENEO...

21 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 14

17 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทควา...

17 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

15 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง

14 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ...

14 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen Showcas...

09 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตร วุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2

09 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

อบรมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู้นำท้อ...

08 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตร วันที่ 5 กันยายน 58

05 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

อบรมและนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท...

05 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร และใบรับรอง

04 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันครบรอบการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบร...

04 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

วปท. จัดงานสัมมนาประจำปี 2558 หัวข้อ สู่ทศวรรษที่ 3 การกระจา...

03 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง จัดอบรมโครงการสำนึกพลเมือง

31 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามความร่วมมือสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อพัฒ...

30 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สสม. ลงพื้นที่ เยี่ยมโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่ 27 จังห...

21 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการเมืองการปกครองไทย พลเมืองและชุมชน พลังเพื่อการพัฒนา...

21 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือกับ 35 องค์กร ร่วมเผยแพร่พร...

19 สิงหาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า