ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ จังหวัดเพช...

24 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

ICMA เข้าพบรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

22 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุน สนช.และ สปท. รุ่นที่ 4

21 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

การอบรมนวัตกรรมท้องถิ่นสำหรับสุดยอดรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี...

20 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1

20 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

19 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ครั้...

18 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 116 ปี

17 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าเฝ้ากราบถวายสักการะ สมเด็จพร...

16 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

สถาบันฝึกอบรมอีซูซุตรีเพชร เข้าศึกษาดูงานสถาบันพระปกเกล้า

16 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

การบรรยายพิเศษหัวข้อ Security Architecture in Asia: From Jap...

14 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

4ส. รุ่นที่ 7 จัดเสวนา 14 กุมภาพันธ์ หันหน้า เปิดอก ถกปรองดอ...

14 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าดูงาน ณ Nagoya Institute of Technolo...

07 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ วาระที่สองร่วมกั...

07 กุมภาพันธ์ 2560

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรการพัฒนาความสามารถ สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่...

31 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนา ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.

31 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง จังหวัดอุตรดิต...

25 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำเครือข่ายเสริมสร้างพลังพลเม...

25 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการปฏิบัติงานสนับสนุนสนชและสปช. รุ่นที่ 3

24 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยเข้าพบเลขาธิ...

23 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า