ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยแหล่งเรียนรู้...

14 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ กสทช. และกองทุนพัฒนาสื่อฯ เสริมศักยภ...

12 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคา...

10 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่นที่ 12 นำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม

10 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญก...

09 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

JICA สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือสถาบันพระปกเกล้า เพื...

09 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมฝึกอบรมสร้างวิทยากรกระบวนการ

09 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน “หลัง” การเลื...

02 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักงาน กกต.จว. ทั่วประเทศ พร้อมส่งต่อความรู้ BR1 สู่ชุมชน

02 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรบ Big Rock 1 หลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณสำหรับกา...

01 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า อบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น “ประชาธิปไตยในเยอร...

01 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ติดอาวุธเสริมศักยภาพศูนย์การเมืองภาคพลเมือง...

01 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานและวางพวงมาลาถวายราชสักการะแด่พ...

30 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยส...

30 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการจัดทำแผนแม่บท การพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาล

30 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ประธานรัฐสภา บรรยายพิเศษให้แก่ ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต รุ่นที่...

28 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การจัดทำ แผนโ...

26 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาออนไลน์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท้องถิ่นต้นแบบในการจัดการ...

26 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมมือเครือข่ายเดินหน้างานปฏิรูปประเทศด้านก...

26 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

JICA เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า หารือโครงการ JICA Chair

25 พฤษภาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า