ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรอ...

06 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

Royal Institute for Governance and Strategic Studies (RIGSS)...

04 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงก...

03 กรกฎาคม 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดการจัดทำแผนงบป...

30 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เคลื่อนทัพสร้างความเป็นพลเมืองสู่โรงเรียน

30 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

29 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบั...

28 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เยาวชนกับการออกแบบ...

28 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรปลัดเทศบาลในมิติก...

28 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทยาลัยชุมช...

28 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

JICA เข้าพบผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเพื่อร่วมหารือการจัดกิจก...

27 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ปลุกพลังพลเมืองท่าศาลา

26 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เดินหน้าขับเคลื่อนพลเมืองนครศรีธรรมราช

25 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารงานภาครัฐ...

24 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมเสวนา 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 วันเปล...

24 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมถอดบทเรียนการใช...

14 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

กมธ.พัฒนาสังคมฯ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดเสวนา เรื่อง “การ...

14 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา “แล...

14 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “The State of Democr...

13 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับวัดห้วยปลากั้ง เปิดนิทรรศการเคลื่อนท...

09 มิถุนายน 2566

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า