ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว ลงพื้นที่ครั้งที่ 5 จ.เชียงราย ขับเคลื่อ...

21 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ปนป.11 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรัมย์

15 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร ปธก. รุ่นที่ 23 ผ่านระบบ ZOOM

09 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิ...

09 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า บรรยายสาธารณะ ครั้งที่ 3 รัฐธรรมนูญอังกฤษ

07 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญอังกฤษ โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความเป็นพลวั...

07 มกราคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือทางวิชาการใ...

27 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระ...

26 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ปนป. 11 กลุ่มวัว ลงพื้นที่จังหวัดนครปฐมแก้ไขปัญหาความเหลื่อม...

23 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ขยายผล “ชาอัสสัม” โครงการโดย ปนป.11 กลุ่มเหยี่ยว

23 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในการดูแลเงิ...

20 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 9 ศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศ ณ จั...

20 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

ปปร.25 เดินหน้าต่อ โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. ให้ผมพลิกชีวิต...

17 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า บรรยายสาธารณะ เรื่อง รอบรู้รัฐธรรมนูญรอบโลก...

17 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเค...

15 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีมอบโล่รางวัลเยาวชนฯ และพิธีมอบใบรับรอ...

15 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า ร่วมหารือ พัฒนาและขับเคลื่อนโครงกา...

15 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาสาธารณะ เรื่อง บทบาทของคณะกรรมาธิการสามัญประจำรัฐสภา ใ...

14 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการสร้างสำนึกพลเมือง กลุ่มภาคตะวันออก

14 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนากฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมือง...

10 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า