ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ตัวแทนมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเข้าพบรองเลขาธิการสถาบันพ...

02 ตุลาคม 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร นบส. รุ่นที่ 1

30 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

JICA เข้าพบเลขาาธิการสถาบันพระปกเกล้า

30 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษหลักสูตร ปปร.รุ่นที่19

29 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ ATENEO...

24 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

IPDN เข้าพบเลขาธิการ เพื่อการประสานความร่วมมือด้านวิชาการ ด้...

23 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารและพนักงานสถาบันพระปกเกล้าร่วมลงนามถวายพระพรพระบ...

23 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า กับ ATENEO...

21 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 14

17 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าคว้ารางวัลรองชนะเลิศการประกวดบทควา...

17 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

มอบเงินบริจาคให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์

15 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนพลเมืองเข้มแข็ง

14 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบรอบ...

14 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

ประกวดผลงานโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen Showcas...

09 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตร วุฒิบัตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 2

09 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

อบรมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาผู้นำท้อ...

08 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบเข็มกิตติคุณและประกาศนียบัตร วันที่ 5 กันยายน 58

05 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

อบรมและนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท...

05 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบสัมฤทธิบัตร วุฒิบัตร และใบรับรอง

04 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันครบรอบการสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบร...

04 กันยายน 2558

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า