ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าเปิดตัวศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.นราธิว...

31 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั...

28 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้

23 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ 18...

12 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต

12 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัด Peace So Cr...

11 กรกฎาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การนำแนวคิด GRBไปประยุกต์ใช้เพื่อจัดทำง...

28 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Road show โครงการ E-Learning ภาคใต้

27 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนานักบร...

23 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นท...

23 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม หน้าที่ของรั...

20 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปสม.รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแรงงานข้...

17 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

เสวนา “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง”

17 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับ...

16 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็นต่องานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือ...

12 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

อบรมนวัตกรรมท้องถิ่น ประจำปี 2562

10 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีรับวุฒิบัตรและปฐมนิเทศหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงขององค์กร...

08 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

เวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ “รักษ์โลก คุณภาพชีวิตบนวิกฤติสิ่งแ...

06 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ...

03 มิถุนายน 2562

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปกเ...

30 พฤษภาคม 2562

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า