ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การแสดงปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระราชินี

09 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการสืบสานงานศิลป์ แผ่นดินล้านนา ถ่ายทอดภูมิปัญญา ฟ้อนเล็...

03 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบป...

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรวุฒิบัตรการปฏิบัติงานสนับสนุน สนช. และสปท. รุ่นท...

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการ เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 4

31 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่...

29 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

27 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

26 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ มุ่งทดลองจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณากา...

22 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตร ปนป.รุ่นที่ 6

22 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร สสสส.รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี...

15 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมน...

15 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

การบรรยายหัวข้อ การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทย

15 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

งานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2559

15 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธ...

14 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมให้บุคคลากรผู้ปฏิบัติงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ....

14 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีสาธารณะการออกเสียงประชามติและการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ

06 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้สัมภาษณ์ รายการ 7 สิงหา ประชามต...

05 กรกฎาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า