ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้าร่วมจัดงานสมัชชาคุณธรรม ครั้งที่ 9

14 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน กกต.

09 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการ “ก้าวต่อไปไทยแลนด์ (Thailand’s Next)”

08 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้แนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส...

06 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ

04 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปธพ.รุ่นที่ 6 ปัจฉิมนิเทศ และนำเสนอเอกสารวิ...

03 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาการเมืองสร้างบรรทัดฐานใหม่เพื่อการปฏิรูปประชาธิปไตยไทย

01 มิถุนายน 2561

ดูเพิ่มเติม

เสวนาแรงบันดาลใจจากหนังสือทรงอ่าน

31 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ...

30 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 22

30 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

เวทีสู่สาธารณะนำเสนอผลงาน "ร่วมสร้างความไว้ใจ นำสังคมไทยสู่ส...

28 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรผู้บริหาร 6 สถาบัน จัดแถลงข่าว ร่วมผนึกกำลังนำเสนอแน...

28 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ณ พระ...

25 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

อบรมผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต มุ่งเสริมสร้างพลังเยาวชน สร้างจิตสำ...

25 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

กสม.ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างหลักสูตรระดับสูง HREP

25 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

วันครบรอบ 55 ปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ

23 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้...

22 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่ เครื่องต้นวังหลวง สู่ครัวนอกวัง (วังสวนบ...

22 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ประชุมสภาพลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสภาพลเ...

17 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วม...

16 พฤษภาคม 2561

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า