ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformatio...

09 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา สร้างพลังในการร่วมกันยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในโร...

09 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Bu...

07 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียนแห่งความซื่อต...

03 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

โครงการอบรมระยะสั้น บทเรียนการแก้ไขปัญหาความยากจน

02 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformatio...

02 ธันวาคม 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่นที่ 11 จัดเวทีสาธารณะ เผยแพร่ผลงานวิ...

27 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปรม. รุ่นที่...

25 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในการประชุมวิชาการระ...

25 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปนป.11 ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัว...

23 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมให้แนวคิดและข้อมูลทางการวิจัยในงาน Good...

21 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformatio...

18 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดโครงการหลักสูตรความขัดแย้ง ความรุนแรงและ...

17 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันที่สองของประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th...

17 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual Conference,...

16 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เดินหน้าขับเคลื่อนรณรงค์เลือกตั้ง อบต. โค้ง...

14 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลก รุ่นที่ 10...

13 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ปศส.รุ่นที่...

12 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรอบรมระยะสั้น Conflict Transformatio...

11 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดแถลงผล PEACE SURVEY ครั้งที่ 6 ผ่านระบบ...

11 พฤศจิกายน 2564

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า