ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการส...

08 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษในงาน Thailand Research...

04 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ความสำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของ...

03 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโด...

02 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั...

28 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วม...

27 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซี...

27 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศา...

26 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน โรงเรียนแห่งความซื...

25 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร TAG รุ่นที่ 11 ศึกษาดูงาน จ.ฉะเชิงเทรา และจ.ชลบุรี

23 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นท...

22 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความส...

20 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำแนวคิดการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิ...

20 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...

01 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมวิทยากรกระบวนการสำหรับจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของปร...

01 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมฝึกอบรม สร้างวิทยากรกระบวนการ

30 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

คณะนักศึกษา The Study Association for Political Scientist (S...

30 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น การเปลี่ยนผ่านประชาธ...

29 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรั...

29 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

วิทยากรตัวคูณ Big Rock 1 กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา ขยายผลความ...

29 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า