ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานเครือข่ายเสริมสร้างความ...

10 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าพบ นายพีระศักดิ์ พอจิต เนื่อ...

09 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

สสม. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเป็นพลเมืองเพื่อพ...

09 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

อัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเ...

05 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า พบสื่อมวลชน สวัสดีปีใหม่...

04 มกราคม 2560

ดูเพิ่มเติม

คณะผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าเข้าพบนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย...

28 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปธก. 18 จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานทางวิชาก...

22 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หนังสือพิมพ์มติชนและมติชนออนไลน์ เข้าพบสัมภาษณ์เลขาธิการสถาบ...

22 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สวพ. ดำเนินงานลงพื้นที่ถอดบทเรียนการทำงาน ของโครงการเครือข่า...

21 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพานพุ่มดอกไม้สด ในวาระ 112 ปี วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ...

20 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

งานสัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษา 112 ปี ราชนารีห้าแผ่นดิน

20 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร TAG 7 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดมุกดาหาร

18 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สานต่อความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบัน Ho Chi Minh National A...

14 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน อยู่ไกลกังวลชนม์ชื่นฉ่ำ

14 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีปฐมนิเทศการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น...

14 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

10 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

มอบรางวัลศิลปินพื้นบ้านสืบสานความเป็นพลเมือง

08 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองแม่...

08 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หารือยกระดับความร่วมมือด้านวิชาการ กับสถานเอกอัครทูตสาธารณรั...

07 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ณ ชุมชนโรงหมูแ...

07 ธันวาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า