ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาดูงานการเลือกตั้...

26 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประ...

24 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและการพัฒ...

23 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยื...

22 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้า...

22 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานโครงก...

18 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) แก่ผู้นำ ผู้บริหาร...

18 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่...

17 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ...

16 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่...

16 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบใบรับรอง หลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่...

16 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่ง...

12 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หารือถึงความร่วมมือในการจัดทำโครงการศึกษาวิจัยระดับภูมิภาค

10 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สสว. จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักส...

04 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ 83 ป...

04 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการและประชาเสวนา เสริมพลังคนรุ่นใหม่ สานหัวใจพลเมื...

03 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen...

29 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

วปท.จัดโครงการพลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง ณ อ.ลานสัก จ.อุทัยธ...

29 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรม ตรงจุด ตรงประเด็น : เทคนิคการเตรียมใบสมัครและเอกสารรางว...

29 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ละครเวที สถานีปลายทาง : The Last Station

28 เมษายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า