ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 6 ดูงานสถานสงเคราะห์เด็กพิการฯ

10 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

รองเลขาธิการฯเข้ารับรางวัลกัลยาณมิตรกรมบัญชีกลางประจำปี2559

09 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาวิชาการระหว่างไทยและอินเดียครั้งที่10

07 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สสม. จัดประชุมกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

07 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมงานมอบรางวัลช่อสะอาด ประจำปี 2559

07 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปี...

05 กันยายน 2559

ดูเพิ่มเติม

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8

29 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนจาก ขลธ. และ สสม. เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ

29 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่น 1 ศึกษาดูงาน

23 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร (สสสส.)รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงาน 4 จังหวัด ในภาคอีสาน

23 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ผอ.สำนักวิจัยฯ บรรยายหัวข้อ Public Participation in Governme...

23 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีมอบใบรับรองและเข็มวิทยฐานะให้หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง...

22 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

70 ปฏิญญาภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

18 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ครบรอบ 12 ปี

15 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดครบรอบ 13 ปี

15 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้าร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ...

12 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรม (เ)สื่อรักจาก... จันทรบูร

12 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ของกองบัญชาการกองทัพไทย

09 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

การแสดงปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระราชินี

09 สิงหาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า