ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

ปศส. รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานต่างประเทศ

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือกับ (TFCP) JICA Project Tea...

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรอาจริยสาสมาธิ รุ่นที่ 5

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สสม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (ภาคอีสา...

15 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 5 นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัต...

13 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

13 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA เข้าพบเลขาธิการ

11 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้ง...

10 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 3

08 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดรีมภูมิภาค

07 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปศส. รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเ...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ปิดคอร์สโครงการอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่น 4

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาวิชาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ คร...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 1

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ปนป.5 ดูงานประเทศญี่ปุ่น พร้อมนำความรู้นำเสนอเวทีสาธารณะ

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีฯ จัดโครงการอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า...

29 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 7 ให...

29 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 15 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เพช...

27 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า