ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษหลักสูตรการบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยืน

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง กรมการจัดหางาน รุ่นที่ 1

01 มิถุนายน 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการพระปกเกล้าศึกษาประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโล...

31 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดนิทรรศการถาวรสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 20

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพวงมาลา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่...

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า...

30 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เสวนาวิชาการเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการศึกษาดูงานการเลือกตั้...

26 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประ...

24 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการวิจัยความร่วมมือด้านการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐและการพัฒ...

23 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดหลักสูตรการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยื...

22 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้า...

22 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 3 ศึกษาดูงานโครงก...

18 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) แก่ผู้นำ ผู้บริหาร...

18 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายลงพื้นที่...

17 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตร ปธพ...

16 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่...

16 พฤษภาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า