ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงวิชาการ เวทีสาธารณะ ปปร. 19

21 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ปศส. รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานต่างประเทศ

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือกับ (TFCP) JICA Project Tea...

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรอาจริยสาสมาธิ รุ่นที่ 5

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สสม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (ภาคอีสา...

15 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 5 นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัต...

13 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

13 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA เข้าพบเลขาธิการ

11 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้ง...

10 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 3

08 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดรีมภูมิภาค

07 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปศส. รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเ...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ปิดคอร์สโครงการอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่น 4

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีสัมมนาวิชาการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ คร...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 1

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ปนป.5 ดูงานประเทศญี่ปุ่น พร้อมนำความรู้นำเสนอเวทีสาธารณะ

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีฯ จัดโครงการอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า...

29 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า