ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ NABO สาธารณรัฐเกาหล...

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

การประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษา ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำป...

31 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น

30 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์เดลินิวส์เนื่องในโอกาสครบรอบ...

28 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง...

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดและกล...

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดการศึกษาอบรม หลักสูตร PDI รุ่นที่ 14

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาระดมความคิดเห็นศิลปินพื้นบ้านภาคกลาง เพื่อสืบสานความเป...

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น

25 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงวิชาการ เวทีสาธารณะ ปปร. 19

21 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ปศส. รุ่นที่ 14 ศึกษาดูงานต่างประเทศ

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือกับ (TFCP) JICA Project Tea...

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรอาจริยสาสมาธิ รุ่นที่ 5

18 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สสม.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง (ภาคอีสา...

15 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ฯ รุ่นที่ 5 นำเสนอโครงงานกลุ่มเชิงปฏิบัต...

13 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ

13 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA เข้าพบเลขาธิการ

11 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการปฏิรูปประเทศ ครั้ง...

10 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่ รุ่นที่ 3

08 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดรีมภูมิภาค

07 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า