ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สสธ. จัดอบรม “ชุมชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนภาคใต้”

14 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ปปร.27ศึ...

14 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี พื้นที่ภ...

14 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และเทค...

14 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับโรงเรียนบ้านป่ายาง และชุมชนบ้านป่ายา...

12 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

เวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ค...

09 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สสธ.จัดอบรม “สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา รุ่นที่ 2”

08 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เปิดการอบรมหลักสูตรประธานสภาเทศบาลยุคใหม่ใน...

08 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่...

07 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า เปิดการอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการวิเคราะห์ตราก...

07 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ เทศบาลตำบลเชียงคาน จัดเวทีประชุมเชิ...

06 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า อบรมวิทยากรตัวคูณ สร้างวิถีพลเมืองกับการปกค...

06 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการ จัดเวทีวิชาการเพ...

02 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปปร.27 สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาดูงานด้านประวั...

02 กุมภาพันธ์ 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจ...

31 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรปกม. 12 ศึกษาดูงานภาคอีสาน ณ จังหวัดขอนแก่น-กาฬสินธุ...

27 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดโครงการพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิ...

26 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สสม.จัดบรรยายส่งต่อความรู้สิทธิและหน้าที่พลเมือง ให้แก่หลักส...

25 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึก...

25 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมโครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดี จ.สงขลา

22 มกราคม 2567

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า