ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเ...

26 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

รักษาการอัครทูตออสเตรเลียให้เกียรติบรรยายหลักสูตร TAG.11

25 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระ...

25 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

ผู้แทนจาก กอ.รมน. พร้อมส่งต่อความรู้ BR1 สู่ชุมชน

24 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนา Know – Wonder – and Learn: The 2022 Philippines’ Elec...

23 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาธิปไตยโดยตรงและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลั...

21 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า นำเสนอผลงานและถอดบทเรียน “โรงเรียนแห่งความซ...

20 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงการ KPI New Ge...

18 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ.หลักประก...

17 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นท...

17 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 21 ศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 ณ จัง...

16 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

อบรมผู้นำเกมการเลือกตั้งท้องถิ่น (Local Election Board Game)

15 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

Webinar หัวข้อ Environmental Governance : Public Policy and...

15 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการปรับปรุงโครงสร้างและเน...

14 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าเปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยแหล่งเรียนรู้...

14 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จับมือ กสทช. และกองทุนพัฒนาสื่อฯ เสริมศักยภ...

12 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส.รุ่นที่ 20 ศึกษาดูงาน ณ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคา...

10 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร 4ส รุ่นที่ 12 นำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม

10 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญก...

09 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

JICA สำนักงานใหญ่ประเทศญี่ปุ่น เข้าหารือสถาบันพระปกเกล้า เพื...

09 มิถุนายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า