ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

โครงการเยาวชนไทยหัวใจพลเมือง รุ่นที่ 1

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

ปนป.5 ดูงานประเทศญี่ปุ่น พร้อมนำความรู้นำเสนอเวทีสาธารณะ

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

เยี่ยมชมโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี อ.วังจันทร์...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีฯ จัดโครงการอบรมทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่...

05 มีนาคม 2559

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้า...

29 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 7 ให...

29 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 15 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เพช...

27 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

นักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 15 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จ.เพช...

25 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

วปท. ต้อนรับคณะพระนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

25 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการบรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาเอกจากประเทศฟิลิปปินส์

25 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

ราชสกุล สวัสดิวัฒน์ มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศชั้นสู...

25 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตร ปศส.14 ศึกษาดูงานรัฐสภา

25 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดี 86 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย

25 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

สัมมนาวิชาการนานาชาติ AAPA ครั้งที่ 3

24 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

24 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการรักษาตาต้อกระจกให้พี่น้องไทยใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

22 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

เวทีรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ จ.สุราษฎร์ธานี

12 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

โครงการหน่วยแพทย์อาสา ครั้งที่ 4

10 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

นิทรรศการเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 7

02 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการวิจั...

02 กุมภาพันธ์ 2559

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า