ภาพกิจกรรม

หน้าแรก | ข่าวสาร

สถาบันพระปกเกล้า มอบวุฒิบัตรหลักสูตรของวิทยาลัยพัฒนาการปกครอ...

09 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีมอบเข็มกิตติคุณ และประกาศนียบัตรสถาบ...

05 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมวันสถาปนาสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบป...

05 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดอบรบ Big Rock 1 แก่ครูและบุคลากรทางการศึก...

01 กันยายน 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ปาฐกถาพิเศษในงาน องค์กรปกครองส่วนท...

29 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้าจัดพิธีเปิดหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชา...

27 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนแห่งความซื่อตรง จ.ส...

23 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการสมาคมสมาชิกรัฐสภาไทย

20 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต รุ่นท...

19 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายหลักสูตร นายกเทศมนตรียุคใหม่...

17 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระเบีย...

17 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิดตัวเว็บไซด์ สำหรับช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการแจ้งเหตุเรื...

16 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เปิดหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพในการรับแจ...

15 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถานประจำประเทศไทย เข้าพบเลขาธิการส...

08 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าบรรยายพิเศษในงาน Thailand Research...

04 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

ความสำเร็จหลักสูตรอบรมระยะสั้น “การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของ...

03 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโด...

02 สิงหาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รั...

28 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เข้าพบเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ร่วม...

27 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมระยะสั้น “การเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยของอินโดนีเซี...

27 กรกฎาคม 2565

ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า