ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565 (ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์)


   
สถาบันพระปกเกล้า
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง
การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2565
(
ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น)
-----------------------------------------------------------------------

      สถาบันพระปกเกล้า สถาบันทางวิชาการในกำกับ  รัฐสภา ได้จัดหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ขึ้นโดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้บริหารทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน  ที่ผ่านหลักสูตรนี้ มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นของการเป็นผู้นำในด้านการเสนอแนะนโยบาย  การนำนโยบายไปปฏิบัติ  และการเป็นแบบอย่างที่ดีในวงการต่าง ๆ เพื่อที่จะได้นำพาประเทศชาติให้พัฒนาก้าวหน้าสืบไป

รายละเอียดและเอกสารแนบสำหรับการสมัคร : 

การสมัคร :

หมายเหตุ : 

  • หากผู้สมัครกรอกข้อมูล หรือแนบเอกสารไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่สามารถส่งใบสมัครได้
  • หากสมัครสำเร็จ ท่านจะได้รับ "อีเมลยืนยันการสมัคร" และ "เลขที่สมัคร"

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร ได้ที่ :
นางกชพร ช่อพฤกษา หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419784
นางสาวสาริณี เปรมประวัติ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419697
นางสาวสุภาพร ธราพงษ์พันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-21419721
หมายเลขโทรสาร : 0-21438178-9


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า