ข่าวสาร

หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 26 และ รุ่นที่ 27


 

   
สถาบันพระปกเกล้า
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร 
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 26 และ รุ่นที่ 27
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 21 เมษายน 2566 ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์เท่านั้น
-------------------------------------------------------------------------------

             สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้า และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง จึงได้พัฒนาหลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน” ขึ้น เพื่อมุ่งเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสภาพแวดล้อมทางการบริหารที่มีความแตกต่างจากทั้งองค์กรภาคราชการและเอกชน      

รายละเอียดและการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า 
1.นางนราวรรณ อธิวาสนพงศ์  โทรศัพท์ : 0 2141 9614
e-mail : [email protected]
2.นายสิริวัฒน์ ทองคำ  โทรศัพท์ : 0 2141 9501
e-mail :  [email protected]
3.นางสาวณัฐกานต์  ทองวัน  โทรศัพท์ : 0 2141 9720
e-mail : [email protected]

 


Share :

กลับไปหน้าหลัก

สถาบันพระปกเกล้า