รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

  

ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 12– 19 กุมภาพันธ์ 2561
-----------------------------------

 

ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดเพิ่มเติม

ส่งแบบยืนยันการเข้าศึกษาอบรม
** ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561**
ทางโทรสาร หมายเลข 02-143-8175 หรือทางอีเมล apiwan@kpi.ac.th

ติดต่อสอบถาม

น.ส.อภิวรรณ ซักเซ็ค 02-141-9576
นายบุรัสกร ละอองทัพ 02-141-9574

 

Share :