ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

หมวดที่ 1: เกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้า

1.1 ประวัติความเป็นมาของสถาบันพระปกเกล้า
1.2 แผนกลยุทธ์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559-2563)
1.3 รายชื่อกรรมการชุดต่างๆ

หมวดที่ 2 : พระราชบัญญัติฯ และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้า

2.1 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2543)
2.2 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
2.3 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๓)

หมวดที่ 3 : ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับกรรมการสภาสถาบัน เลขาธิการ รองเลขาธิการ

3.1 ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำ สภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา พ.ศ. 2541
3.2 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติของกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2541
3.3 ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเลขาธิการ การปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการและการมอบให้ผู้อื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติ การแทนเลขาธิการ พ.ศ. 2541

หมวดที่ 4 : การจัดแบ่งส่วนงานในสถาบัน

4.1 ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงาน พ.ศ. 2542
4.2 ประกาศสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการจัดตั้งสำนัก (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2547
4.3 ประกาศสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการปรับปรุงส่วนงาน พ.ศ. 2552
4.4 การแบ่งกลุ่มงานภายในสถาบันพระปกเกล้า 2556
4.5 การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 2556

หมวดที่ 5 : ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาอบรม เครื่องแบบ เครื่องแต่งกายและเข็มของสถาบันพระปกเกล้า

5.1 ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการศึกษาในสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2543
5.2 ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยเครื่องแบบและเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานฯ พ.ศ. 2544
5.3 ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยเข็มวิทยฐานะ ตรา เครื่องหมาย สัญลักษณ์ของสถาบันพระปกเกล้า
5.4 ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยเครื่องแบบของลูกจ้างสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2545
5.5 ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2545
5.6 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการพิจารณาประสาทประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2544
5.7 การให้และการประดับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2554 แก้ไข 2559
5.8 ประกาศเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ศึกษาในหลักสูตรการเมืองการปกครอง
5.9 ประกาศ เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ศึกษาในหลักสูตรอื่นนอกเหนือจาก
5.10 ประกาศ เครื่องแต่งกายสำหรับผู้ศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงทุกหลักสูตร
5.11 หลักเกณฑ์การเสนอบริการการเดินทางศึกษาดูงานในต่างประเทศ
5.12 ระเบียบฯ ว่าด้วยรางวัลสถาบันสรรเสริญ 2556
5.13 การให้รางวัลสถาบันสรรเสริญ 2557
5.14 การให้ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ 2558

หมวดที่ 6 : ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและข้อมูลข่าวสาร

6.1 ข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542
6.2 ข้อบังคับว่าด้วยสหพันธ์พนักงาน 55
6.3 ข้อบังคับสหพันธ์พนักงานสถาบันพระปกเกล้า 2556
6.4 ข้อบังคับ การให้ความช่วยเหลือ 55
6.5 ข้อบังคับชมรมเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2544
6.6 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับพนักงาน พ.ศ.2548
6.7 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการลาและการทำงานล่วงเวลา พ.ศ. 2542
6.8 ระเบียบสถาบัน ว่าด้วยการอนุมัติให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด
6.9 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการกลั่นกรองการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543
6.10 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัย พ.ศ. 2544
6.11 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการร้องทุกข์ พ.ศ. 2544
6.12 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการอุทธรณ์ พ.ศ. 2544
6.13 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2544
6.14 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยทุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน พ.ศ. 2548
6.15 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการสั่งพักงาน
6.16 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนวินัย พ.ศ.2545
6.17 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการให้ออกจากงานหรือเลิกจ้าง
6.18 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2545
6.19 ประกาศสถาบันพระปกเกล้าหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งพนักงานและลูกจ้างของสถาบันพระปกเกล้า
6.20 ประกาศหลักเกณฑ์เเลื่อนระดับ (พนักงานวิชาการและวิจัย) - (ฉ.สมบูรณ์-1 ก.ย.51)
6.21 ประกาศหลักเกณฑ์เเลื่อนระดับ (พนักงานวิชาการและวิจัย)
6.22 ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนระดับ (พ.ปฏิบัติการวิชาชีพ) - ฉบับที่ 2 (ฉ.สมบูรณ์-1 ก.ย.51)
6.23 ประกาศเลื่อนระดับวิชาชีพฯ 57
6.24 ประกาศสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันหมู่
6.25 เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตรและเงินสงเคราะห์บุตร 54
6.26 หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2544
6.27 ประกาศสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลส่วนงาน
6.28 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉ.สมบูรณ์ - 1 ก.ย.51)
6.29 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับใหม่)
6.30 หลักเกณฑ์คุณภาพผลงานวิชาการ (ฉ.สมบูรณ์ - 1 ก.ย.51)
6.31 ประกาศฯ เรื่อง การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า
6.32 ประมวลจริยธรรมบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้า
6.33 หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการจริยธรรมประเภทพนักงานและลูกจ้าง 2556
6.34 ระเบียบ ว่าด้วยการร้องเรียนและวิธีพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม

หมวดที่ 7 : ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ เกี่ยวกับการบริหารกองทุน การงบประมาณและทรัพย์สิน

7.1 ข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน
7.2 ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7.3 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542
7.4 ระเบียบฯว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแหล่งทุนภายนอก
7.5 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2550
7.6 ระเบียบฯว่าด้วยเบี้ยเลี้ยงสำหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้สถาบันพระปกเกล้า
7.7 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2542
7.8 ระเบียบฯค่าตอบแทนวิทยากรและค่าสมนาคุณเอกสารวิชาการ
7.9 ระเบียบฯว่าด้วยกองทุนส่งเสริมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
7.10 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการให้การสนับสนุนงานวิชาการแก่รัฐสภา พ.ศ.2548
7.11 ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยเงินสำรองเพื่อภารกิจพิเศษ พ.ศ. 2550
7.12 ระเบียบว่าด้วยกองทุนสวัสดิการพนักงาน 2544
7.13 ยกเลิกระเบียบสถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับวิทยากร พ.ศ. 2560
7.14 หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้จ่ายกองทุนพัฒนาพนักงาน 60
7.15 เรื่อง ว่าด้วยการเป็นสมาชิกพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
7.16 ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อบรมและสัมมนา พ.ศ.2546
7.17 เรื่อง หลักเกณฑ์สวัสดิการอื่นนอกเหนือจากสวัสดิการที่สถาบันจัดให้ควบคุมการเบิกจ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการพนักงาน
7.18 หลักเกณฑ์ฯ การปฏิบัติเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา อบรมและสัมมนา พ.ศ.2546
7.19 หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (กรณีทันตกรรม)
7.20 หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการจ่ายเงินยืมพนักงาน
7.21 หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการจ่ายเงินสดย่อย
7.22 หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน
7.23 ตอบข้อหารือไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
7.24 ตอบข้อหารือการนำเงินบริจาคหักลดหย่อนภาษี
7.25 หลักเกณฑ์ เบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการ 60
7.26 หลักเกณฑ์สถาบันพระปกเกล้า ว่าด้วยการนำเงินกองทุนไปหาประโยชน์ พ.ศ.2560

ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

คู่มือและเอกสารอื่นๆ

  • คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้า Download
  • คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ Download

Share :

สถาบันพระปกเกล้า