เลือกภาษา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ฯ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ฯ

ชื่อเรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
Strengthening Local Authorities and Communities in the Southern Border Provinces of Thailand through Public Participation and Planning Process
จัดทำโดย สถาบันพระปกเกล้า

           การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคใต้ของประเทศไทยผ่านการสร้างรูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการวางแผนพัฒนาและจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการศึกษาเริ่มต้นจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีการสำรวจข้อมูลพื้นที่ การสำรวจข้อมูลแบบสอบถามเพื่อจัดทำ ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) แล้วพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านกระบวนการจัดทำ แผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม