แผนยุทธศาสตร์สถาบัน

หน้าแรก | เกี่ยวกับสถาบัน

แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 6  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568)

วิสัยทัศน์ (Vision)

“สถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ธรรมาภิบาล และสันติวิธี 
มุ่งนำความรู้สู่สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม”

พันธกิจ (Mission)    

 1. ศึกษาวิจัยทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างเป็นระบบ
 2. ให้บริการทางวิชาการทั้งในรูปของการศึกษาอบรมทางวิชาการให้คำปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และบริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาล และสันติวิธี
 3. ส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
 4. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนความรู้ความเข้าใจและการใช้สิทธิหน้าที่ของพลเมือง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 5. ส่งเสริมความร่วมมือกับองค์การทั้งในและต่างประเทศเพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาล และสันติวิธี
 6. ส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษา
 7. บริหารงานกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย

ค่านิยมร่วม (Shared Values)   KPI - D

 K : Knowledge : บุคลากรที่มีความรู้และความรอบรู้ ปฏิบัติงานบนพื้นฐานข้อเท็จจริง ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้และมุ่งผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
 P : Professionalism : บุคลากรที่เป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานโดยยึดหลักวิชา พัฒนาตนเองตลอดเวลา ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลความซื่อตรง และการตรงต่อเวลา
 I : Innovation :  บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 D : Democratic governance :  บุคลากรมีจริยธรรม ยึดหลักการทำงานอย่างเสมอภาค เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย

การป้องกันการทุจริต : นโยบาย No Gift Policy 

 • ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ Download
 • การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy Download
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy Download
 • รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา Download

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies)

 1. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
 2. การพัฒนาผู้นำให้เป็นผู้นำทางความคิดและมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างสุจริตและชอบธรรม ธรรมาภิบาล และสันติวิธี
 3. การพัฒนาและสร้างความเป็นพลเมือง
 4. การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา
 5. การส่งเสริมและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระปกเกล้าศึกษาและพัฒนาการประชาธิปไตย
 6. การพัฒนาองค์กรไปสู่สมรรถนะสูงและสากล
 7. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย

Download : แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568)

 1. ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 6 Download 
 2. แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 6 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2568) ฉบับทบทวนและปรับปรุง ครั้งที่ 1 Download
 3. อำนาจหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้า Download
 4. แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี 2567 Download
 5. รายงานผลการดําเนินการประจําปี 2566 Download
 6. ข้อมูลสถิติการให้บริการ Download
 7. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม Download

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 Download
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Download
 • ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2567 Download
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566 Download

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน Download
 • รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี Download

แผนป้องกันการทุจริต

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Download
 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 Download
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต Download
 • รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี Download

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

 • ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ Download
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม Download

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download
 • รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Download

Share :

สถาบันพระปกเกล้า