รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
25 เมษายน 2565

เงินเฟ้อกับผลกระทบต่อคุณภาพประชาธิปไตย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


1 ครั้ง
22 เมษายน 2565

สมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไทยในสายตาประชาชน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


1 ครั้ง
21 เมษายน 2565

พื้นที่ทางศาสนากับการถักทอสันติภาพชายแดนใต้

ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและ สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


1 ครั้ง
20 เมษายน 2565

นักหนังสือพิมพ์สตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านสมัยรัชกาลที่ 7

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


1 ครั้ง
19 เมษายน 2565

ท้องถิ่นสนับสนุนน้องเรียนภาษาอังกฤษ เน้นคิดสนทนา

คุณบุษกร ดีน้อย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


1 ครั้ง
18 เมษายน 2565

ที่มาของการกระจายอำนาจในอินเดีย

คุณปฐวี โชติอนันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


1 ครั้ง
15 เมษายน 2565

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อใช้สิทธิในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


30 ครั้ง
14 เมษายน 2565

วรรณกรรมมหากาพย์มหาภารตะกับสันติวิธีสู่การเชื่อมโยงสงครามรัสเซีย - ยูเครน

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


28 ครั้ง
13 เมษายน 2565

การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

คุณปัทมา สูบกำปัง

นักบริหารโครงการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


32 ครั้ง
12 เมษายน 2565

การขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง Big Rock 1 และ Big Rock 5

คุณอรอุมา ภูมิบูรณ์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ และคุณน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา นักฝึกอบรมชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


32 ครั้ง
11 เมษายน 2565

แนวคิดและสภาวะหลังอาณานิคม

คุณธนเชษฐ วิสัยจร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


31 ครั้ง
08 เมษายน 2565

รายงานวิจัย การเลือกตั้ง “สมานฉันท์” และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


31 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า