รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
19 พฤศจิกายน 2564

วิวัฒนาการการเมืองสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (มุมมองผู้ทรงคุณวุฒิ)

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


6 ครั้ง
18 พฤศจิกายน 2564

พัฒนาการของ Peace Survey กับสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


2 ครั้ง
17 พฤศจิกายน 2564

เล่าเรื่องเก่าน่ารู้ในยุครัชกาลที่ 7

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


4 ครั้ง
16 พฤศจิกายน 2564

ท้องถิ่นกับการสร้างเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

คุุณจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ

นายกเทศบาลนครสวรรค์


5 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2564

เรื่องน่ารู้ในการเลือกตั้งชิลี 2021

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


5 ครั้ง
12 พฤศจิกายน 2564

ควันหลงการประชุมวิชาการ KPI Congress ครั้งที่ 23 ห้องย่อยที่ 4 : การบริหารภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า


2 ครั้ง
11 พฤศจิกายน 2564

ควันหลง KPI congress ครั้งที่ 23 : บทสรุปห้องย่อยที่ 5 ดุลยภาพระหว่างความมั่นคงของรัฐกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


3 ครั้ง
10 พฤศจิกายน 2564

บทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหาย

ดร. รณกรณ์ บุญมี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


3 ครั้ง
09 พฤศจิกายน 2564

สรุปภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564

ชมพูนุท ตั้งถาวร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


2 ครั้ง
08 พฤศจิกายน 2564

ปาฐกถาพิเศษงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


3 ครั้ง
08 พฤศจิกายน 2564

ปาฐกถาพิเศษงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


4 ครั้ง
04 พฤศจิกายน 2564

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 23 ประจำปี 2564 (KPI Congress ครั้งที่ 23) กลุ่มย่อยที่ 4 : การบริหารภาครัฐบนความท้าทายของภาวะวิกฤต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วสันต์ เหลืองประภัสร์

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


2 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า