รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
06 กรกฎาคม 2565

การวิเคราะห์ประเด็นทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิในอากาศสะอาดของประชาชน

ผศ. ดร. กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


32 ครั้ง
05 กรกฎาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.นราธิวาส

คุุณมะยูนัน มามะ

เลขานุการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.นราธิวาส


46 ครั้ง
04 กรกฎาคม 2565

ข้อถกเถียงว่าด้วยรูปแบบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2489

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข นักวิชาการ

ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


38 ครั้ง
01 กรกฎาคม 2565

การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


35 ครั้ง
30 มิถุนายน 2565

บทเรียนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในอินโดนีเซียสู่สังคมไทย

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


36 ครั้ง
29 มิถุนายน 2565

กลไกควบคุมนักการเมืองด้วยมาตรฐานทางจริยธรรม ตามรัฐธรรมนูญ 2560

คุณณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


30 ครั้ง
28 มิถุนายน 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฎิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค พลเมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อาจารย์ประวีณ จุลภักดี

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.สุราษฎร์ธานี


39 ครั้ง
27 มิถุนายน 2565

เรื่องเล่าจากเวทีระดมความคิดเห็นจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทั้ง 4 ภาค ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

โดย คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


32 ครั้ง
24 มิถุนายน 2565

การศึกษาการสื่อสารเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม: กรณีศึกษาการสื่อสารในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง

นายปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


70 ครั้ง
23 มิถุนายน 2565

บทบาทของ ศอบต. กับความร่วมมือเครือข่ายในการแก้ปัญหา จชต.

อ.ศรัทธา คชพลายุกต์

รองเลาขาธิการ ศอบต


40 ครั้ง
22 มิถุนายน 2565

กระแสความคิดทางการเมืองก่อนการปฏิวัติ 2475

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


41 ครั้ง
21 มิถุนายน 2565

การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นาตีน กรีนวิลเลจเฟสติวัล

คุณวินัย จางแสง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


30 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า