รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
28 เมษายน 2566

การขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

นายอริย์ธัช บุญถึง

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


169 ครั้ง
27 เมษายน 2566

นโยบายพรรคการเมืองที่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


171 ครั้ง
26 เมษายน 2566

เครื่องมือและกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ : วาระเร่งด่วนเพื่อการคุ้มครองสิทธิในชีวิตและสุขภาพของประชาชน

คุณปัทมา สูบกำปัง

นักบริหารโครงการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


169 ครั้ง
25 เมษายน 2566

Lifelong Learning for Children in Thailand

คุณปพล วุฒิไกรเกรียง

Associate Project Officer องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพฯ


168 ครั้ง
24 เมษายน 2566

ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองในละตินอเมริกา

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


168 ครั้ง
21 เมษายน 2566

ค่านิยมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


170 ครั้ง
20 เมษายน 2566

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความสมานฉันท์

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


166 ครั้ง
19 เมษายน 2566

กฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

ผศ. ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


165 ครั้ง
18 เมษายน 2566

การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ (SDG Localization)

คุณวิสุทธิ์ ตันตินันท์

ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าแผนกส่งเสริมการพัฒนาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP-United Nations Development Programme)


165 ครั้ง
17 เมษายน 2566

การเมืองไทยในยุครัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ศ. 2516-2518)

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


167 ครั้ง
14 เมษายน 2566

กติกาใหม่ กับพฤติกรรมการหาเสียงและการลงคะแนนการเลือกตั้ง

นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


165 ครั้ง
13 เมษายน 2566

ทัศนคติของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการเลือกตั้ง

อ.อิมรอน ซาเหาะ

นักวิจัยจากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


168 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า