รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
25 กรกฎาคม 2566

บทบาทการศึกษาต่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล

ดร.ศรันยุ หมั้นทรัพย์

รักษาการผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


114 ครั้ง
24 กรกฎาคม 2566

แสงสว่างสู่ความยั่งยืน

คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด


117 ครั้ง
21 กรกฎาคม 2566

ความสัมพันธ์ของยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกับวิกฤติสังคม

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


119 ครั้ง
20 กรกฎาคม 2566

ประเทศไทยกับแนวทางจัดการแนวคิดสุดโต่งที่นำไปสู่ความรุนแรง

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


109 ครั้ง
19 กรกฎาคม 2566

นิทรรศการหมุนเวียนเผยวัตถุเคยซ่อน

คุณแพรวชมพู ชุณหอุไร

พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


129 ครั้ง
18 กรกฎาคม 2566

แอพพลิเคชั่นสมาร์ทป่าหุ่ง ตัวช่วยบริการประชาชน (Smart Pahung)

คุณกฤษณะ แก้วดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


124 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2566

Upcycle การลดขยะลงทะเลด้วยการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่

คุณธิดารัธ ธนภรรคภวิน

กรรมการธนาคารออมสิน


111 ครั้ง
14 กรกฎาคม 2566

Money Heist: ภาพสะท้อนการ “ต่อไม่ติด” ของประชาชนกับสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมือง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


119 ครั้ง
13 กรกฎาคม 2566

ความขัดแย้งและสันติภาพในตะวันออกกลาง

ดร.ศราวุฒิ อารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


142 ครั้ง
12 กรกฎาคม 2566

เยาวชน กับการออกแบบนวัตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิด (Open Parliament)

คุณธนิสรา เรืองเดช

ผู้ก่อตั้ง WeVis


147 ครั้ง
11 กรกฎาคม 2566

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแบบสมาร์ทส้าน (Smart San)

คุณชิน พัฒนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


129 ครั้ง
10 กรกฎาคม 2566

โซเชียลมีเดียกับการเลือกตั้ง 2566

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


136 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า