รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
21 กุมภาพันธ์ 2566

ท้องถิ่นกับการดูแลสัตว์เลี้ยงในพื้นที่

คุณสายใจ เลิศวิริยะประภา

นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี


18 ครั้ง
20 กุมภาพันธ์ 2566

การเมืองไทยในยุครัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (พ.ศ. 2518-2519)

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


17 ครั้ง
17 กุมภาพันธ์ 2566

กิจกรรมการแข่งขัน “KPI PaCCkathon” มิติใหม่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัลเพื่อต่อต้านการทุจริต

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


17 ครั้ง
16 กุมภาพันธ์ 2566

การจัดการความขัดแย้งด้วยแนวทางสันติวิธีกรณีดอยม่อนแจ่ม

คุณวิชิต เมธาอนันต์กุล

นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม


15 ครั้ง
15 กุมภาพันธ์ 2566

พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


15 ครั้ง
14 กุมภาพันธ์ 2566

เยาวชน กับ สิทธิพลเมือง และ การมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง : มุมมองและบทบาทของเยาวชนรุ่นใหม่

คุณธนพล โพธิ์เหลือ (ยอ.8)

ประธานสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ


15 ครั้ง
13 กุมภาพันธ์ 2566

จริงหรือไม่ที่ค้าขายกันแล้วจะไม่มีการทำสงคราม

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


15 ครั้ง
10 กุมภาพันธ์ 2566

การแก้ไขข้อบังคับการแต่งกายรองรับเพศสภาพ

คุณชิษณ์ชาภา พานิช

นักกฎหมายหญิงข้ามเพศ (Transgender lawyer)


15 ครั้ง
09 กุมภาพันธ์ 2566

การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธีของกลุ่มชาติพันธุ์

รศ.ดร.มารค ตามไท

อาจารย์สาขาการสร้างสันติ (หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาเอก) มหาวิทยาลัยพายัพ


15 ครั้ง
08 กุมภาพันธ์ 2566

บทบาทของรัฐสภาในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ

คุณชมพูนุท ตั้งถาวร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


15 ครั้ง
07 กุมภาพันธ์ 2566

สิทธิในการเลือกตั้ง (Electoral rights) ของผู้ต้องขัง

อาจารย์สมศรี หาญอนันทสุข

ที่ปรึกษาของสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน


15 ครั้ง
06 กุมภาพันธ์ 2566

อินโดนีเซียกับการรับไม้ต่อประธานอาเซียน

ผศ. ดร. อรอนงค์ ทิพย์พิมล

ประธานศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


15 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า