รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
23 กันยายน 2565

การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมใน E-Marketplace Platform

นางสาวอินทุอร แสงอรัญ

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


94 ครั้ง
22 กันยายน 2565

มองสันติภาพชายแดนใต้ผ่านสันติของไทย

รศ.ดร.โคทม อารียา

ประธานมูลนิธิสันติภาพและวัฒนธรรมและที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


82 ครั้ง
21 กันยายน 2565

การค้าออนไลน์ในยุคดิจิทัล

ผศ. ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


85 ครั้ง
20 กันยายน 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฎิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.สมุทรสงคราม

คุณสุวรรณา กลั่นแสง

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.สมุทรสงคราม


93 ครั้ง
19 กันยายน 2565

เยอรมนี : พัฒนาการของรัฐและรัฐธรรมนูญ

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


93 ครั้ง
16 กันยายน 2565

ผลการสำรวจคุณภาพสังคมในทัศนะของเยาวชนไทย

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


92 ครั้ง
15 กันยายน 2565

ผลงานวิจัย Thai Peace Index65 สู่สังคม

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


92 ครั้ง
14 กันยายน 2565

กำเนิดภาพยนตร์และการบันทึกสยามสมัยรัชกาลที่ 7

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


81 ครั้ง
13 กันยายน 2565

จัดการน้ำแบบท้องถิ่นไทยด้วยโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

คุณชาตรี ศรีวิชาฐา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


84 ครั้ง
12 กันยายน 2565

ย้อนรอยการเมืองไทย ตอนที่ 1

ดร. บุญยเกียรติ การะเวกพันธุ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์


931 ครั้ง
09 กันยายน 2565

การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนในเทศบาล ตำบลโนนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


92 ครั้ง
08 กันยายน 2565

บทบาทของนักการเมืองชายแดนใต้ : การต่อสู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้บนพื้นที่การเมืองระดับชาติ

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


68 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า