รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
29 เมษายน 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีและควรแก้ไข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560: การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการนโยบาย

ดร.สุนทรียา เหมือนพะวงศ์

รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5


58 ครั้ง
28 เมษายน 2565

งานด้านมนุษธรรมกับการขับเคลื่อนสันติสุข

คุณบุณฑริก จำปาไท

เจ้าหน้าที่ความคุ้มครอง ICRC


65 ครั้ง
27 เมษายน 2565

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ การให้รัฐเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูลที่บุคคลสื่อสารถึงกัน : ข้อคิดจากเวทีสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "เมื่อรัฐต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกัน"

คุณณวัฒน์ ศรีปัดถา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


47 ครั้ง
26 เมษายน 2565

แบ่งปันน้ำใจเพื่อผู้ด้อยโอกาส อิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านใกล้โรงเรียน สู่ครัวกลางชุมชน

คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์

นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


51 ครั้ง
25 เมษายน 2565

เงินเฟ้อกับผลกระทบต่อคุณภาพประชาธิปไตย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


51 ครั้ง
22 เมษายน 2565

สมรรถนะและมาตรฐานการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งไทยในสายตาประชาชน

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


50 ครั้ง
21 เมษายน 2565

พื้นที่ทางศาสนากับการถักทอสันติภาพชายแดนใต้

ผศ.ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและ สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


44 ครั้ง
20 เมษายน 2565

นักหนังสือพิมพ์สตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านสมัยรัชกาลที่ 7

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


49 ครั้ง
19 เมษายน 2565

ท้องถิ่นสนับสนุนน้องเรียนภาษาอังกฤษ เน้นคิดสนทนา

คุณบุษกร ดีน้อย

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


48 ครั้ง
18 เมษายน 2565

ที่มาของการกระจายอำนาจในอินเดีย

คุณปฐวี โชติอนันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


50 ครั้ง
15 เมษายน 2565

การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อใช้สิทธิในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


81 ครั้ง
14 เมษายน 2565

วรรณกรรมมหากาพย์มหาภารตะกับสันติวิธีสู่การเชื่อมโยงสงครามรัสเซีย - ยูเครน

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


80 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า