รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
14 กันยายน 2565

กำเนิดภาพยนตร์และการบันทึกสยามสมัยรัชกาลที่ 7

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


146 ครั้ง
13 กันยายน 2565

จัดการน้ำแบบท้องถิ่นไทยด้วยโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง

คุณชาตรี ศรีวิชาฐา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี


134 ครั้ง
12 กันยายน 2565

ย้อนรอยการเมืองไทย ตอนที่ 1

ดร. บุญยเกียรติ การะเวกพันธุ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์


995 ครั้ง
09 กันยายน 2565

การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนในเทศบาล ตำบลโนนสูง จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


160 ครั้ง
08 กันยายน 2565

บทบาทของนักการเมืองชายแดนใต้ : การต่อสู้เพื่อสันติภาพชายแดนใต้บนพื้นที่การเมืองระดับชาติ

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


132 ครั้ง
07 กันยายน 2565

ย้อนพินิจ คิดคำนึง เรื่อง "พระปกเกล้าศึกษา"

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


86 ครั้ง
06 กันยายน 2565

กรุงเทพฯเมืองน่าอยู่ ชวนดูผังเมืองกรุงเทพฯ

ดร.นิชา ตันติเวสส

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


90 ครั้ง
05 กันยายน 2565

ไต้หวันกับการจัดการโควิด : ประเด็นด้านสุขภาพ

อ. พรเทพ กมลเพชร

อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ


86 ครั้ง
02 กันยายน 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์

อาจารย์ ดร.วิศรุต สำลีอ่อน

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


86 ครั้ง
01 กันยายน 2565

สถานการณ์ล่วงละเมิดเด็กทาง Online ในประเทศไทย

คุณวีรวรรณ มอสบี้

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการฮัก มูลนิธิ สานสัมพันธ์ครอบครัว


87 ครั้ง
31 สิงหาคม 2565

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


89 ครั้ง
30 สิงหาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ชัยภูมิ

ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี

กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ชัยภูมิ


88 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า