รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
05 สิงหาคม 2565

การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนในเทศบาลตำบลปอภาร จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


102 ครั้ง
04 สิงหาคม 2565

ผู้หญิงอิสลามในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผศ.ดร.อรอนงค์ ทิพย์พิมล

อาจารย์ประจำสาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


79 ครั้ง
03 สิงหาคม 2565

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"

คุณจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์

พนักงานภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


101 ครั้ง
02 สิงหาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ศรีสะเกษ

คุณทองดี ทองผาย

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ศรีสะเกษ


82 ครั้ง
01 สิงหาคม 2565

ข้อถกเถียงว่าด้วยรูปแบบของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2492

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


87 ครั้ง
29 กรกฎาคม 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: บทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องศาล

ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


82 ครั้ง
29 กรกฎาคม 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: บทบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องศาล

ผศ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


80 ครั้ง
28 กรกฎาคม 2565

ถอดบทเรียนการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในอินโดนีเซียสู่สังคมไทย

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ติดตามรับฟังได้ทาง


72 ครั้ง
27 กรกฎาคม 2565

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับรัฐสภานิวซีแลนด์

ผศ. ศุทธิกานต์ มีจั่น

อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


80 ครั้ง
26 กรกฎาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ยะลา

คุณอัญชลี คงศรีเจริญ

กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ยะลา


77 ครั้ง
25 กรกฎาคม 2565

กัญชาเสรี... สังคมได้อะไร

ผศ. ดร. ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


73 ครั้ง
25 กรกฎาคม 2565

กัญชาเสรี... สังคมได้อะไร

ผศ. ดร. ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


78 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า