รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
09 มีนาคม 2565

สรุปการเสวนา "ความรัก ความหลากหลาย กับประชาธิปไตย"

คุณอัจจิมา แสงรัตน์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


131 ครั้ง
08 มีนาคม 2565

เครือข่ายสหพันธกิจฝ่าฟันวิกฤตโควิด-19

คุณธนวัฒน์ ยอดใจ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


130 ครั้ง
07 มีนาคม 2565

การเลือกตั้งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 2020

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


129 ครั้ง
04 มีนาคม 2565

วาระสตรีสากล : ทลาย : อคติ ก้าวแรกและทันที (International Woman’s Days : Break the Bias)

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


129 ครั้ง
03 มีนาคม 2565

สงครามหรือสันติภาพ? ระหว่างยูเครนกับรัสเซีย

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


132 ครั้ง
02 มีนาคม 2565

ข้อค้นพบจากงานวิจัย เรื่อง "สถานภาพสตรีไทยในวรรณกรรมสมัยรัชกาลที่ 7"

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


137 ครั้ง
01 มีนาคม 2565

หลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรตัวคูณเพื่อขยายผลกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 (Big Rock 1)

คุณภควัต อัจฉริยปัญญา

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า และหัวหน้าคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมวิทยากรเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทาง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


138 ครั้ง
28 กุมภาพันธ์ 2565

Social Media ในฐานะเครื่องมือพัฒนาประชาธิปไตย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


141 ครั้ง
25 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่จักรยานยนต์ปลอดภัย

พญ.ชไมพันธุ์ สันติกาญจน์

อดีตที่ปรึกษาองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ด้านป้องกันการบาดเจ็บและภาวะพิการ


151 ครั้ง
24 กุมภาพันธ์ 2565

SEA กับการรับรู้ของประชาชน

คุณศุภกิจ นันทะวรการ

นักวิจัย มูลนิธินโยบายสุขภาวะ


140 ครั้ง
23 กุมภาพันธ์ 2565

แรกมีวิทยุกระจายเสียงในสยาม

โดย รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


144 ครั้ง
22 กุมภาพันธ์ 2565

การอบรมนำร่องให้ความรู้ Big Rock 1 (หลักสูตรพลเมืองไทยกับการสร้างสรรค์สังคมประชาธิปไตย)

อาจารย์วรวัชร ศรัทธาวัฒนกุล

รองประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ปทุมธานี


125 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า