รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
14 พฤศจิกายน 2566

เสริมพลังประชาธิปไตยด้วยซอฟพาวเวอร์ : บทสรุปจากงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


116 ครั้ง
13 พฤศจิกายน 2566

ความมั่นคงในโลกปัจจุบัน และบทบาทของรัฐในการรับมือ

ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ อาจารย์ประจำสถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต


115 ครั้ง
10 พฤศจิกายน 2566

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีโรงไฟฟ้าจะนะ

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


118 ครั้ง
09 พฤศจิกายน 2566

ซอฟพาวเวอร์ ประชาธิปไตย กับสันติวัฒนธรรม

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


112 ครั้ง
08 พฤศจิกายน 2566

ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับประชาธิปไตยไทย"

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์

ราชบัณฑิต


111 ครั้ง
07 พฤศจิกายน 2566

ข้อสรุปและข้อเสนอแนวทางการเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยด้วยซอฟต์พาวเวอร์และการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


110 ครั้ง
06 พฤศจิกายน 2566

สาระสำคัญปาฐกถาพิเศษปิดงาน การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


110 ครั้ง
03 พฤศจิกายน 2566

เสริมพลังประชาธิปไตยด้วยเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

ดร.สติธร ธนานิธิโชติ

ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


108 ครั้ง
02 พฤศจิกายน 2566

สาระสำคัญ 5 ประเด็นหลัก งานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 25 ประจำปี 2566

ดร.ศรันยุ หมั้นทรัพย์

รักษาการผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


113 ครั้ง
01 พฤศจิกายน 2566

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 ความสำคัญ "เสริมพลังประชาธิปไตย : บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง"

ดร. ถวิลวดี บุรีกุล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


110 ครั้ง
31 ตุลาคม 2566

สำรวจเมืองอัจฉริยะรอบโลก

คุณจิตรานุช เกียรติอดิศร

นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


117 ครั้ง
30 ตุลาคม 2566

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุบลราชธานีกับประเทศเพื่อนบ้านภายหลังจากเปิดพรมแดน

ดร. ธนเชษฐ วิสัยจร

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


119 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า