รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
01 พฤษภาคม 2566

ถอดบทเรียนความสำเร็จของตลาดชุมชนบางปู ด้วยความร่วมมือของชุมชน

รศ. ดร. พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเครือข่าย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


82 ครั้ง
28 เมษายน 2566

การขับเคลื่อนกฎหมายคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย

นายอริย์ธัช บุญถึง

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ


409 ครั้ง
27 เมษายน 2566

นโยบายพรรคการเมืองที่ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการ

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


439 ครั้ง
26 เมษายน 2566

เครื่องมือและกลไกการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ : วาระเร่งด่วนเพื่อการคุ้มครองสิทธิในชีวิตและสุขภาพของประชาชน

คุณปัทมา สูบกำปัง

นักบริหารโครงการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


413 ครั้ง
25 เมษายน 2566

Lifelong Learning for Children in Thailand

คุณปพล วุฒิไกรเกรียง

Associate Project Officer องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพฯ


414 ครั้ง
24 เมษายน 2566

ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองในละตินอเมริกา

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


402 ครั้ง
21 เมษายน 2566

ค่านิยมประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง

นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


359 ครั้ง
20 เมษายน 2566

การสื่อสารทางการเมืองเพื่อสร้างความสมานฉันท์

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


363 ครั้ง
19 เมษายน 2566

กฎหมายคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์

ผศ. ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


377 ครั้ง
18 เมษายน 2566

การขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ (SDG Localization)

คุณวิสุทธิ์ ตันตินันท์

ผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าแผนกส่งเสริมการพัฒนาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP-United Nations Development Programme)


368 ครั้ง
17 เมษายน 2566

การเมืองไทยในยุครัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ (พ.ศ. 2516-2518)

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


361 ครั้ง
14 เมษายน 2566

กติกาใหม่ กับพฤติกรรมการหาเสียงและการลงคะแนนการเลือกตั้ง

นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


360 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า