รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
11 ตุลาคม 2566

ประเด็น : พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 : หลักการทั่วไป ผลของการบังคับใช้ และข้อเสนอแนต่อการแก้ไขเพิ่มเติม

คุณธนวัฒน์ รุ่งเรืองตันติสุข

สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


165 ครั้ง
10 ตุลาคม 2566

Care and Creative City : บทเรียนของไทยและต่างประเทศ

นายเอกวีร์ มีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


172 ครั้ง
09 ตุลาคม 2566

Digital Wallet 10,000 ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ?

นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


170 ครั้ง
06 ตุลาคม 2566

การศึกษาค่านิยมประชาธิปไตยในเยาวชนไทย

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


155 ครั้ง
05 ตุลาคม 2566

ผลการสำรวจความเห็นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 7

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี

อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้


155 ครั้ง
04 ตุลาคม 2566

ข้อพิจารณาด้านกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการทางการค้าระหว่างประเทศและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผศ. ดร. กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


152 ครั้ง
03 ตุลาคม 2566

องค์กรเพื่อการระดมทุนและส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นในต่างประเทศ

คุณเอกวีร์ มีสุข

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


156 ครั้ง
02 ตุลาคม 2566

ประชาธิปไตย vs เผด็จการ ในโลกยุคโบราณ นครรัฐเอเธนส์ vs เปอร์เซีย และสปาร์ตา

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


156 ครั้ง
29 กันยายน 2566

สรุปผลการจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น โครงการวิจัย “การต่อต้านการทุจริตภาครัฐ: ตัวแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหุ้นส่วนภาครัฐในยุคดิจิทัล”

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


158 ครั้ง
28 กันยายน 2566

Peace survey กับข้อท้าทายในกระบวนการสันติภาพ

ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่

รองผู้อำนวยการ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


417 ครั้ง
27 กันยายน 2566

งานวิจัยรัชกาลที่ 7 กับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการดำรงความเป็นอารยะของสยามประเทศในยุคเปลี่ยนผ่าน

ผศ. ดร. จิรานุช โสภา

รองคณบดี ประจำโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


453 ครั้ง
26 กันยายน 2566

วิชาหน้าที่พลเมืองกับการสร้างสำนึกพลเมืองประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


411 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า