รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
20 กรกฎาคม 2566

ประเทศไทยกับแนวทางจัดการแนวคิดสุดโต่งที่นำไปสู่ความรุนแรง

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


167 ครั้ง
19 กรกฎาคม 2566

นิทรรศการหมุนเวียนเผยวัตถุเคยซ่อน

คุณแพรวชมพู ชุณหอุไร

พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


180 ครั้ง
18 กรกฎาคม 2566

แอพพลิเคชั่นสมาร์ทป่าหุ่ง ตัวช่วยบริการประชาชน (Smart Pahung)

คุณกฤษณะ แก้วดี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย


173 ครั้ง
17 กรกฎาคม 2566

Upcycle การลดขยะลงทะเลด้วยการนำมาใช้ประโยชน์ใหม่

คุณธิดารัธ ธนภรรคภวิน

กรรมการธนาคารออมสิน


161 ครั้ง
14 กรกฎาคม 2566

Money Heist: ภาพสะท้อนการ “ต่อไม่ติด” ของประชาชนกับสถาบันทางเศรษฐกิจและการเมือง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


172 ครั้ง
13 กรกฎาคม 2566

ความขัดแย้งและสันติภาพในตะวันออกกลาง

ดร.ศราวุฒิ อารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


191 ครั้ง
12 กรกฎาคม 2566

เยาวชน กับการออกแบบนวัตกรรมสู่รัฐสภาแบบเปิด (Open Parliament)

คุณธนิสรา เรืองเดช

ผู้ก่อตั้ง WeVis


215 ครั้ง
11 กรกฎาคม 2566

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนแบบสมาร์ทส้าน (Smart San)

คุณชิน พัฒนา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน


183 ครั้ง
10 กรกฎาคม 2566

โซเชียลมีเดียกับการเลือกตั้ง 2566

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

อาจารย์ประจำสาขาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


190 ครั้ง
07 กรกฎาคม 2566

การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาตัวแบบโรงเรียนแห่งความซื่อตรง

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


167 ครั้ง
06 กรกฎาคม 2566

ภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง

ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


175 ครั้ง
05 กรกฎาคม 2566

การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิด (Open parliament)

คุณเรวัตร แสงมีอานุภาพ

พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ


207 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า