รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
12 เมษายน 2567

การปฏิรูปประเทศของไต้หวัน

ดร.นิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


18 ครั้ง
11 เมษายน 2567

โครงการออกแบบประสบการณ์เยี่ยมชมสวนสัตว์สำหรับคนพิการทางการเห็น กรณีศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

คุณสุรเชษฐ ไชยอุปละ

รองคณบดี ฝ่ายกลยุทธ์สื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


19 ครั้ง
10 เมษายน 2567

ปรีดี พนมยงค์ กับรัฐธรรมนูญฉบับแรก

อ. กษิดิศ อนันทนาธร

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


19 ครั้ง
09 เมษายน 2567

ข้อสังเกตต่อการจัดการการศึกษาสำหรับเยาวชนไทยเพื่อก้าวไกลสู่พลเมืองโลก

คุณณัฏเมธร์ ดุลคนิต

ศึกษานิเทศชำนาญการ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1


59 ครั้ง
08 เมษายน 2567

การส่งเสริมกีฬากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คุณวชิระ สุขเจริญ

พนักงานวิเคราะห์ ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย


41 ครั้ง
05 เมษายน 2567

พัฒนาการนโยบายและแนวทางงบประมาณเพื่อสร้างความเสมอภาคทางเพศในระดับประเทศ

คุณณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและดิจิทัล พรรคก้าวไกล


43 ครั้ง
04 เมษายน 2567

โครงการสร้างสื่อรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในศักยภาพการทำงานของผู้พิการและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้พิการและบุคคลทั่วไป ชุด "ใช้ชีวิตด้วยกันอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ

คุณปิยนันท์ คุ้มครอง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร สภากาชาดไทย


42 ครั้ง
03 เมษายน 2567

งานฉลองพระนคร 150 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

นางสาวแพรวชมพู ชุณหอุไร

พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


44 ครั้ง
02 เมษายน 2567

จากพลเมืองชาติสู่พลเมืองโลก คุณค่าที่สำคัญ

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


38 ครั้ง
01 เมษายน 2567

ศึกอิสราเอล ฮามาส

พันเอก ดร. ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน

อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการรบพิเศษ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า


38 ครั้ง
29 มีนาคม 2567

เศรษฐศาสตร์ความเป็นมารดา

นางเรืองรวี พิชัยกุล

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา


37 ครั้ง
28 มีนาคม 2567

อัพเดทสถานการณ์ปาเลสไตน์

ดร.ศราวุฒิ อารีย์

ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


52 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า