รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
30 พฤศจิกายน 2565

ภาพชีวิตของนักหนังสือพิมพ์ไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


5 ครั้ง
29 พฤศจิกายน 2565

การจัดการข้อมูลท้องถิ่นด้านเด็กและเยาวชน ของมหานครนิวยอร์ก

คุณจิตรานุช เกียรติอดิศร

นักวิชาการ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


5 ครั้ง
28 พฤศจิกายน 2565

สงครามในโลกปัจจุบันนี้ ทำให้โลกาภิวัตน์จบสิ้นลงหรือไม่

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


5 ครั้ง
25 พฤศจิกายน 2565

“การศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประชาธิปไตย: องค์กรด้านการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมสังคมธรรมาภิบาล”

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


5 ครั้ง
24 พฤศจิกายน 2565

การขับเคลื่อนงานพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.ดนัย มู่สา

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


5 ครั้ง
23 พฤศจิกายน 2565

การรวมกลุ่มการเมืองในรัฐสภาอินโดนีเซีย

คุณอัจจิมา แสงรัตน์ นักวิชาการ

ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


5 ครั้ง
22 พฤศจิกายน 2565

ท้องถิ่นจะทำอย่างไร ไม่ให้เด็กไทยออกนอกระบบการศึกษา ตัวอย่างจากเทศบาลนครพิษณุโลก

คุณธัญมัย ปรัชญาวุฒิรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) เทศบาลนครพิษณุโลก จ.พิษณุโลก


5 ครั้ง
21 พฤศจิกายน 2565

เสรีนิยมใหม่ไม่ดีตรงไหน? จากยาถอนพิษ สู่วิกฤตเศรษฐกิจ

คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


5 ครั้ง
18 พฤศจิกายน 2565

การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการยุติความรุนแรงทางเพศ

นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม


22 ครั้ง
17 พฤศจิกายน 2565

Peace Survey ครั้งที่ 7 กับกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


22 ครั้ง
16 พฤศจิกายน 2565

การยกร่างและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

คุณชมพูนุท ตั้งถาวร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


22 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2565

พื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กเล็กในท้องถิ่น

คุณบุญเติม มาเขียว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร


24 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า