หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2564 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2564

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พิศพรรคการเมือง : หลากมุมมองหลายประเทศ

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

Urbanization เมื่อ เมือง กลายเป็นโจทย์ของการบริหารจัดการท้องถิ่นสมัยใหม่

ดาวน์โหลด 216 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถานภาพองค์ความรู้ด้านการเมืองสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการวิจัยการเมืองสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในมิติพรรคการเมืองไทย

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การศึกษาอนาคตและฉากทัศน์การเมืองไทยเพื่อสร้้างประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ในมิติของสถาบันการเมือง (รัฐสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

หลักสูตรค่านิยมพื้นฐานความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับการเมืองระดับชาติ

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ก่อนจะถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2565 : การเมืองและประเด็นปัญหาท้าทายของการพัฒนากรุงเทพมหานครจากอดีตถึงปัจจุบัน

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงผ้าอนามัยของกลุ่มสตรี ศึกษากรณีนักเรียนหญิงในจังหวัดเชียงใหม่

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

มุมมองใหม่ต่อการกระทำทางรัฐบาลในประเทศไทย: ศึกษาผ่าน ประวัติศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญ

ดาวน์โหลด 71 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

Guidebook องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ดาวน์โหลด 56 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า