หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สถาบันพระปกเกล้า สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566

ดาวน์โหลด 33 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เรื่องเด่นอยากเล่า 7 : People’s Audit Outcome & Impact

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาการป้องกันวิกฤตสังคมในอนาคต

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินผลการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ประชาธิปไตยในความคิดของฮันนาห์ อาเรนดท์

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือภาพถ่ายประชาธิปไตย เล่มที่ 2

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตาม อนุสัญญาการบินพลเรือนที่เกี่ยวกับความผิดอาญา

ดาวน์โหลด 169 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

สถาบันพระปกเกล้า