หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รัฐ ท้องถิ่น: ต้นทางแห่งอำนาจและปลายทางของศักยภาพการจัดการวิกฤตพื้นที่เสี่ยงภัย

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

Guidebook : การพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ดาวน์โหลด 53 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ถอดรหัสธรรมาภิบาลท้องถิ่น (Decoding Local Good Governance)

ดาวน์โหลด 68 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 75 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

รายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจ ประจำปี พ.ศ. 2564 : บทสำรวจว่าด้วย บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการวิกฤติท่ามกลางการแพร่ระบาดของ โควิด-19

ดาวน์โหลด 46 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสริมสร้างพลังพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

KPI NEW GEN เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2564

ดาวน์โหลด 54 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ผู้นำเยาวชนแห่งอนาคต: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปี 2564

ดาวน์โหลด 22 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม 5 ปี 2563

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า