หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

ปัญหาในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด 14 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในต่างประเทศ (ภายใต้โครงการปฏิรูปสถาบันการเมือง)

ดาวน์โหลด 1089 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

หลักเกณฑ์ในการกำหนดโทษทางอาญา ภายใต้โครงการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทำงานของสมาชิกรัฐสภา

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .…

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายว่าด้วยการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อ่างปลา (Fishbowl)

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

เส้นเวลา (Timeline)

ดาวน์โหลด 42 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

พื้นที่เสรี (Open Space Technology - OST)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

สุนทรียปุจฉา : กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี (Appreciative Inquiry)

ดาวน์โหลด 15 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสวนาปรึกษาหารือเพื่อสันติ (Deliberative Dialogue for Peace)

ดาวน์โหลด 11 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน : เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา

ดาวน์โหลด 176 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า