หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการทำสัญญาทางแพ่งที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมเนื่องจากความไม่เสมอภาคของคู่สัญญา

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การสื่อสารเพื่อสร้างพื้นที่ทางการเมืองในปัจจุบันและอนาคต : สื่อสารอย่างไร ให้ชนะใจประชาชน

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2566

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2566 เสริมพลังประชาธิปไตย: บทบาทของซอฟต์พาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า ท้องถิ่นในโลกยุควูก้า (VUCA WORLD)

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การปรับปรุงกฎหมายที่มีผลใช้บังคับอยู่ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่่าพื้้นเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... กับร่างพระราชบัญญัติฉบับอื่่น ๆ ที่่เกี่่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การใช้สิทธิและมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยชนเผ่าพื้นเมือง

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

KPI YEARBOOK 2566 การปฏิรูปกฎหมาย : บทสำรวจกรณีศึกษาต่างประเทศและไทย

ดาวน์โหลด 26 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การรวมกลุ่มในรัฐสภาเพื่อกิจกรรมทางการเมืองของรัฐสภาอินโดนิเซีย

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า