หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .…

ดาวน์โหลด 4 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างกฎหมายว่าด้วยการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

อ่างปลา (Fishbowl)

ดาวน์โหลด 31 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

เส้นเวลา (Timeline)

ดาวน์โหลด 25 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

พื้นที่เสรี (Open Space Technology - OST)

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

สุนทรียปุจฉา : กระบวนการสอบถามเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธี (Appreciative Inquiry)

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การเสวนาปรึกษาหารือเพื่อสันติ (Deliberative Dialogue for Peace)

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เมืองเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน : เมืองกับฉากทัศน์การพัฒนา

ดาวน์โหลด 93 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

การวิเคราะห์ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บันทึกเรื่องเด่นรางวัลพระปกเกล้า : “สมรรถนะองค์กร” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเลิศ

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา (การประชุมร่วมกันของรัฐสภา))

ดาวน์โหลด 9 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษากระบวนการเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียน

ดาวน์โหลด 48 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า