หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองสำหรับสังคมไทย

ดาวน์โหลด 61 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

สิทธิแรงงานและความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน: กรณีศึกษานโยบายของรัฐบาลไทยต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติพม่า

ดาวน์โหลด 1124 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ฉากใหม่การเลือกตั้งไทย: การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ใน 7 จังหวัด

ดาวน์โหลด 34 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

จุดเริ่มต้นสถาปนาการปกครองประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ดาวน์โหลด 77 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

จุดจบความขัดแย้ง : คู่มือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำหรับผู้นำท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 51 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

คู่มือการบริหารจัดการขยะแบบ พลเมืองยุคใหม่ ชุมชนไร้ถัง

ดาวน์โหลด 18 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ความเหลื่อมล้ำในกระบวนการยุติธรรมกับการพัฒนาประชาธิปไตย

ดาวน์โหลด 97 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

บทบาทของอภิรัฐมนตรีสภาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

แนวพระราชดำริทางการเมืองของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว การวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สายสัมพันธ์สองธรรมราชา (Two Virtous Kings : Prajadhipok and Bhumibol)

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

เฉลิมพระยศเจ้านายฝ่ายใน

ดาวน์โหลด 30 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า