หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม 4 ปี 2562

ดาวน์โหลด 8 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม 3 ปี 2561

ดาวน์โหลด 7 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม 2 ปี 2560

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสร้างคน พลเมืองสร้างชาติ The series เล่ม1 ปี 2559

ดาวน์โหลด 96 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สูจิบัตรรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด 50 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประเมินสถานการณ์ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทย : จับชีพจรประชาธิปไตยไทย พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 32 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2563

ดาวน์โหลด 27 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

พลังเยาวชนพลเมือง โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 19 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การประหยัดจากขนาดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและวิเคราะห์ศักยภาพการควบรวมท้องถิ่นขนาดเล็ก

ดาวน์โหลด 122 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การบังคับใช้มาตรา 5 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์ การจัดทำาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 : การถ่วงดุลอำนาจนิติบัญญัติโดยอำนาจตุลาการ

ดาวน์โหลด 35 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กร สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา (PBO)

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า