หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

รายงานการศึกษาโครงสร้างองค์กร สถาบันวิเคราะห์งบประมาณประจารัฐสภา (PBO)

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

โครงการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 5 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อสังเกตต่อพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การวิเคราะห์(ร่าง)พระราชบัญญัตกิารสอบสวนคดีอาญาพ.ศ.....

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ข้อพิจารณาเชิงวิชาการต่อร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทวิเคราะห์พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ปัญหาของกฎหมายที่อนุวัติการให้เป็นไปตาม อนุสัญญาการบินพลเรือนที่เกี่ยวกับความผิดอาญา

ดาวน์โหลด 10 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สถาบันพระปกเกล้า

ดาวน์โหลด 17 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การอภิบาลบนฐานของความร่วมมือ : สภาวะสังคมไร้ศูนย์กลางการแตกกระจายในระบบบริหารราชการแผ่นดินและแสวงหาตัวแบบใหม่ในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ

ดาวน์โหลด 107 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ทิศทางและความท้าทายของบริบทท้องถิ่นไทย

ดาวน์โหลด 78 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

กฎหมายเบื้องต้นสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น

ดาวน์โหลด 339 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า