ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย Season 2
11 ครั้ง
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
22 ครั้ง
สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
11 ครั้ง
ประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual Conference, Bangkok 2021
5 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 7 รัฐธรรมนูญเยอรมนี : บทเรียน ความล้มเหลวและความสำเร็จ
5 ครั้ง
เมื่อรัฐต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกัน
5 ครั้ง
สิทธิที่จะถูกลืมบนเส้นทางกฎหมายไทย
3 ครั้ง
สิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศในกฎหมายไทย
3 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 6 รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น : การสถาปนาประชาธิปไตยที่มั่นคงหลังความพินาศจากสงคราม
5 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 5 รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ : พัฒนาการและการ ปฏิรูปการเมืองผ่านกรอบเชิงสถาบัน
10 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 4 รัฐธรรมนูญอินเดีย กับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคม
3 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 3 รัฐธรรมนูญอังกฤษ : โครงสร้าง ที่มา หลักการสำคัญและความสำคัญพลวัต
2 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า