ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
สัมมนาวิชาการย้อนรอย 20 ปี กระจายอำนาจ วันวานยังหวานอยู่ (ไหม?)
36 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาลสู่สังคมคุณธรรม : จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ"
36 ครั้ง
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 21
51 ครั้ง
เวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการและระดมความคิดเห็น “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”
31 ครั้ง
สันติวัฒนธรรม และประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย
4 ครั้ง
สัมมนาวิชาการ Next Station ประชาธิปไตยไทย : ปักหมุดเลือกตั้งท้องถิ่น
33 ครั้ง
สรุปเวทีเสวนาโต๊ะกลม “นวัตกรรมการหาเสียงเลือกตั้ง”
15 ครั้ง
สัมมนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษา
89 ครั้ง
การประชุมวิชาการ สถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่18
0 ครั้ง
งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 : 3Ds เปลี่ยนประเทศไทย
0 ครั้ง
สัมมนาวิชาการเรื่อง ประชาธิปกธรรมราชาสู่อาเซียนและโลกใหม่
229 ครั้ง
ร่างรัฐธรรมนูญใหม่กับการปฏิรูปประเทศกับการปฏิรูปสื่อ โดย ประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
252 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า