ผลการสัมมนา

หน้าแรก | คลังความรู้

ผลการสัมมนา

หัวเรื่อง ดาวน์โหลด
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชน "หลัง" การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
24 ครั้ง
Democracy Talk Series ปรากฏการณ์ในโลกประชาธิปไตย Season 2
40 ครั้ง
แถลงผลการสำรวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. พ.ศ. 2565
35 ครั้ง
สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ – กลไก ภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย
13 ครั้ง
ประชุมวิชาการนานาชาติ The WAPOR ASIA 4th Annual Conference, Bangkok 2021
174 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 7 รัฐธรรมนูญเยอรมนี : บทเรียน ความล้มเหลวและความสำเร็จ
10 ครั้ง
เมื่อรัฐต้องรู้ว่าเราคุยอะไรกัน
8 ครั้ง
สิทธิที่จะถูกลืมบนเส้นทางกฎหมายไทย
8 ครั้ง
สิทธิและความเท่าเทียมระหว่างเพศในกฎหมายไทย
7 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 6 รัฐธรรมนูญญี่ปุ่น : การสถาปนาประชาธิปไตยที่มั่นคงหลังความพินาศจากสงคราม
10 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 5 รัฐธรรมนูญเนเธอร์แลนด์ : พัฒนาการและการ ปฏิรูปการเมืองผ่านกรอบเชิงสถาบัน
58 ครั้ง
รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ ตอนที่ 4 รัฐธรรมนูญอินเดีย กับบทบาทการส่งเสริมประชาธิปไตยและความหลากหลายของผู้คนในสังคม
11 ครั้ง

ค้นหา ผลการสัมมนา

สถาบันพระปกเกล้า