หนังสือและบทความ

หน้าแรก | คลังความรู้

หนังสือและบทความ

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐสิงคโปร์)

ดาวน์โหลด 1 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ดาวน์โหลด 2 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ระบบการปกครองท้องถิ่น ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ราชอาณาจักรไทย)

ดาวน์โหลด 3 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

หนังสือจำหน่าย

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2565 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2565

ดาวน์โหลด 12 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายกีฬาของต่างประเทศและประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายกีฬาอังกฤษ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกาและไทย

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารภายใต้ระบบรัฐสภา

ดาวน์โหลด 20 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

KPI NEW GEN สร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น ปี 2565

ดาวน์โหลด 23 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาตัวแบบโรงเรียนแห่งความซื่อตรง

ดาวน์โหลด 6 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

บทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้วยสิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) และแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลด 45 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย (New Security Challenges and Democracy) เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด 40 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ของที่หายไป

ดาวน์โหลด 16 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

ป่าแสนสุข

ดาวน์โหลด 13 ครั้ง ดูเพิ่มเติม

สถาบันพระปกเกล้า