รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
14 พฤศจิกายน 2565

กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองในเยอรมนี และบทเรียนสำหรับประเทศไทย

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


21 ครั้ง
11 พฤศจิกายน 2565

ประเด็น : บทสรุปห้องย่อยที่ 3 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 3: ประชาธิปไตยใหม่กับความมั่นคงทางสังคม และควันหลงภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 (KPI Congress ครั้งที่ 24)

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


21 ครั้ง
10 พฤศจิกายน 2565

ประเด็น : บทสรุปห้องย่อยที่ 4 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 4 : "ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม"

ดร. ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


21 ครั้ง
09 พฤศจิกายน 2565

ประเด็น : บทสรุปห้องย่อยที่ 5 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 5 : "ประชาธิปไตย โลกาภิวัฒน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ"

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


21 ครั้ง
08 พฤศจิกายน 2565

บทสรุปห้องย่อยที่ 1 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 1 : "ประชาธิปไตยและความท้ายทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่"

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


853 ครั้ง
07 พฤศจิกายน 2565

การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพรรคการเมือง

นางสาวอินทุอร แสงอรัญ

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


21 ครั้ง
07 พฤศจิกายน 2565

เทปเสียงปาฐกถาพิเศษปิดงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


21 ครั้ง
04 พฤศจิกายน 2565

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 (KPI Congress ครั้งที่ 24) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 3: ประชาธิปไตยใหม่กับความมั่นคงทางสังคม

ดร.ศรัณยุ หมั้นทรัพย์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


21 ครั้ง
03 พฤศจิกายน 2565

การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 (KPI Congress 24) ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 2 : "ประชาธิปไตยและการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์"

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไชยวัฒน์ ค้ำชู

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


15 ครั้ง
02 พฤศจิกายน 2565

ประเด็น : ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 1 : ประชาธิปไตยและความท้าทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่

ดร. ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


858 ครั้ง
01 พฤศจิกายน 2565

สถาบันพระปกเกล้า กับงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 (KPI Congress 24)

คุณขวัญข้าว คงเดชา

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


15 ครั้ง
31 ตุลาคม 2565

การปะทะกันของฝ่ายประชานิยมในไทยกับความไม่พึงพอใจที่เลี่ยงไม่ได้ของฝ่ายเสรีนิยม

คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


15 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า