รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
27 มีนาคม 2567

หนึ่งปี การบังคับใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน

ผศ. ดร. รณกรณ์ บุญมี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


120 ครั้ง
26 มีนาคม 2567

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา องค์การบริการส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น

คุณกมล แซงบุญเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา


121 ครั้ง
25 มีนาคม 2567

ผู้นำยุคใหม่และการขับเคลื่อนคน

คุณนภัส ศิริสมรรถการ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์อาวุโส ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท ท่าอากาศไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)


122 ครั้ง
22 มีนาคม 2567

การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (GRB) ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง


107 ครั้ง
21 มีนาคม 2567

ความขัดแย้งและทางออกสู่ความยั่งยืน กรณีเมียนมาร์

รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช

รองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


112 ครั้ง
20 มีนาคม 2567

การบริหารโทษอาญา ข้อพิจารณาตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ

รศ. ดร. ปกป้อง ศรีสนิท

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


109 ครั้ง
19 มีนาคม 2567

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2566 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จังหวัดเพชรบุรี

พันจ่าตรี ปัญญา สุริย์แสง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม


114 ครั้ง
18 มีนาคม 2567

วิกฤติซูดาน

พันเอก ดร. ธรรมสฤษดิ์ จุนเจือจาน

อาจารย์หัวหน้าแผนกวิชาการรบพิเศษ กองการศึกษา โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า


106 ครั้ง
15 มีนาคม 2567

การประยุกต์ใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมจากหลักสูตร People's Audit KPI ของเทศบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

นางสาวนาถยา ชัยกิจ

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


111 ครั้ง
14 มีนาคม 2567

การจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี : กรณีประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

คุณภคบุตร ชาญสุวิทยานันท์

กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วน จำกัด บางกอกวิก อุตสาหกรรม


112 ครั้ง
13 มีนาคม 2567

สยามกับสงครามโลกครั้งที่ 1

ดร. ศิวพล ชมภูพันธุ์

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


111 ครั้ง
12 มีนาคม 2567

มารยาทและจริยธรรมของพลเมืองดิจิทัล

ดร.จารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


113 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า