รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
20 มิถุนายน 2565

"น้ำท่วมขังรอระบาย" : วาทกรรมกับความเป็นจริง

ผศ. ดร. เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


17 ครั้ง
17 มิถุนายน 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: รูปแบบของรัฐและระบอบการปกครอง

รศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


27 ครั้ง
16 มิถุนายน 2565

บทเรียนหลักสูตรประชาธิปไตยในเยอรมันสู่สังคมไทย

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


17 ครั้ง
15 มิถุนายน 2565

สวัสดิภาพและอาชีพของสตรีสยามในช่วงเปลี่ยนผ่านสมัยรัชกาลที่ 7

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


21 ครั้ง
14 มิถุนายน 2565

เมืองที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการอย่างมีความสุข

คุุณเพ็ญภัค รัตนคำฟู

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา เทศบาลตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง


27 ครั้ง
13 มิถุนายน 2565

ภูมิรัฐศาสตร์ : ความเป็นมาและความท้าทายในการเมืองระหว่างประเทศยุคใหม่

คุณขวัญข้าว คงเดชา

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย


17 ครั้ง
10 มิถุนายน 2565

การเสริมสร้างความซื่อตรงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: แนวคิดในการขับเคลื่อน

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


42 ครั้ง
09 มิถุนายน 2565

พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ กรณีตากใบ

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


53 ครั้ง
08 มิถุนายน 2565

ร่างกฎหมายการดําเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากําไร พ.ศ. .... : ในมุมมองภาคประชาสังคม

ผศ. ดร. ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


48 ครั้ง
07 มิถุนายน 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฎิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค พลเมือง จ.สงขลา

คุณสมนึก หนูเงิน

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.สงขลา


48 ครั้ง
06 มิถุนายน 2565

การบริหารภาครัฐกับการกระจายอำนาจในอินเดีย

คุณปฐวี โชติอนันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


46 ครั้ง
03 มิถุนายน 2565

รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


74 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า