รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
07 กันยายน 2565

ย้อนพินิจ คิดคำนึง เรื่อง "พระปกเกล้าศึกษา"

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


37 ครั้ง
06 กันยายน 2565

กรุงเทพฯเมืองน่าอยู่ ชวนดูผังเมืองกรุงเทพฯ

ดร.นิชา ตันติเวสส

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


36 ครั้ง
05 กันยายน 2565

ไต้หวันกับการจัดการโควิด : ประเด็นด้านสุขภาพ

อ. พรเทพ กมลเพชร

อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ


37 ครั้ง
02 กันยายน 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: พระราชสถานะและพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญหมวดพระมหากษัตริย์

อาจารย์ ดร.วิศรุต สำลีอ่อน

อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


34 ครั้ง
01 กันยายน 2565

สถานการณ์ล่วงละเมิดเด็กทาง Online ในประเทศไทย

คุณวีรวรรณ มอสบี้

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการฮัก มูลนิธิ สานสัมพันธ์ครอบครัว


35 ครั้ง
31 สิงหาคม 2565

แนวทางการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


38 ครั้ง
30 สิงหาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ชัยภูมิ

ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี

กรรมการและเลขานุการ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.ชัยภูมิ


38 ครั้ง
29 สิงหาคม 2565

ทำไมยังรบไม่จบเสียที : ความรุนแรงในแอฟริกา 2022

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


41 ครั้ง
26 สิงหาคม 2565

การเสริมสร้างความเป็นธรรมทางสังคมโดยกระบวนการยุติธรรมชุมชน: บทเรียนจากนานาประเทศ

อาจารย์ ดร.กฤษฎา แสงเจริญทรัพย์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


39 ครั้ง
25 สิงหาคม 2565

นโยบายพหุวัฒนธรรมในประเทศอินโดนีเซีย : บทสะท้อนสู่นโยบายพหุวัฒนธรรมของประเทศไทย

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


37 ครั้ง
24 สิงหาคม 2565

การควบคุมธุรกิจบริการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล

ดร. รัฐสภา จุรีมาศ

อาจารย์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


36 ครั้ง
23 สิงหาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฎิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.บึงกาฬ

ผศ.วุฒิพงษ์ บุษราคัม

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.บึงกาฬ


38 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า