รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
13 เมษายน 2565

การจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย

คุณปัทมา สูบกำปัง

นักบริหารโครงการชำนาญการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


78 ครั้ง
12 เมษายน 2565

การขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง Big Rock 1 และ Big Rock 5

คุณอรอุมา ภูมิบูรณ์ พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ และคุณน้ำผึ้ง จิ๋วปัญญา นักฝึกอบรมชำนาญการ

ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


86 ครั้ง
11 เมษายน 2565

แนวคิดและสภาวะหลังอาณานิคม

คุณธนเชษฐ วิสัยจร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


85 ครั้ง
08 เมษายน 2565

รายงานวิจัย การเลือกตั้ง “สมานฉันท์” และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง จังหวัดชัยภูมิ

นางสาวจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


84 ครั้ง
07 เมษายน 2565

บทเรียนสงครามสูาสันติภาพของรัสเซีย - ยูเครน

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก

กรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า


84 ครั้ง
06 เมษายน 2565

ข้อค้นพบจากงานวิจัย "การแพทย์และการสาธารณสุข สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว"

ผศ. ดร. ชาติชาย มุกสง

อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


87 ครั้ง
05 เมษายน 2565

กิจกรรมส่งเสริมความรู้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” (Big Rock)

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง


91 ครั้ง
04 เมษายน 2565

การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส 2022

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


77 ครั้ง
01 เมษายน 2565

พหุนิยมทางกฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์

นายอริย์ธัช บุญถึง

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


81 ครั้ง
31 มีนาคม 2565

ยุติธรรมระยะเปลี่ยนผ่านกับการสร้างสันติสุขสังคมไทย

คุณสมชาย หอมลออ

ประธานมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา


84 ครั้ง
30 มีนาคม 2565

ร่างพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .. : ข้อสรุปจากสภาผู้แทนราษฎร

คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล


79 ครั้ง
29 มีนาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ. อุบลราชธานี

อาจารย์สุเชาวน์ มีหนองหว้า

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดอุบลราชธานี


77 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า