รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
07 กรกฎาคม 2566

การศึกษาเพื่อถอดบทเรียนและพัฒนาตัวแบบโรงเรียนแห่งความซื่อตรง

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


119 ครั้ง
06 กรกฎาคม 2566

ภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง

ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


126 ครั้ง
05 กรกฎาคม 2566

การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิด (Open parliament)

คุณเรวัตร แสงมีอานุภาพ

พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ


150 ครั้ง
04 กรกฎาคม 2566

สังคมดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล : โอกาสและข้อท้าทายในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง

อาจารย์สุภิญญา กลางณรงค์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Cofact.org


140 ครั้ง
03 กรกฎาคม 2566

สะพานเพื่อสุขภาพกับการเข้าถึงยารักษาโรค

คุณชวินธร คุณากรปรมัตถ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์เคเอฟ กรุ๊ป จำกัด


117 ครั้ง
30 มิถุนายน 2566

วิเคราะห์ร่างกฎหมายสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย 5 ฉบับ

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


125 ครั้ง
29 มิถุนายน 2566

ธรรมาภิบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานการณ์โลกผกผัน

คุณอนิวัต โพธิ์ประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาล


126 ครั้ง
28 มิถุนายน 2566

เลือกตั้ง 66: สภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ ส.ส.หน้าใหม่ กับการเตรียมตัวรับกับบทบาทการเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


124 ครั้ง
27 มิถุนายน 2566

ว่าด้วยความเป็นพลเมืองในพุทธศาสนา และสังคมดิจิทัล

พระมหานภันต์ สันติภัทโท

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร


111 ครั้ง
26 มิถุนายน 2566

จากการแยกขยะสู่การลดความเหลื่อมล้ำ

คุณพรพรหม วิกิตเศรษฐ์

ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


128 ครั้ง
23 มิถุนายน 2566

จริยธรรมนักการเมืองกับความเป็นธรรมระหว่างเพศ

นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม


115 ครั้ง
22 มิถุนายน 2566

ฉากทัศน์สันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้หลังเลือกตั้ง

รศ.เอกรินทร์ ต่วนศิริ

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


114 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า