รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
03 กุมภาพันธ์ 2566

ความท้าทายของการมีส่วนร่วมในนโยบายน้ำของชุมชน

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


15 ครั้ง
03 กุมภาพันธ์ 2566

ความท้าทายของการมีส่วนร่วมในนโยบายน้ำของชุมชน

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


19 ครั้ง
02 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพรวมโครงการศึกษาดูงาน 4 ส 13 ภาคเหนือ

นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรัง ที่ปรึกษาโฆษก ศบค.จ.ตรัง


60 ครั้ง
01 กุมภาพันธ์ 2566

ความสุจริตและเที่ยงธรรมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : การสังเกตการณ์การเลือกตั้งและนับคะแนนคู่ขนานโดยเครือข่ายภาคประชาชน

ดร. เอกพันธุ์ ปิณทวณิช

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


57 ครั้ง
31 มกราคม 2566

ท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ

คุณณัฐวัฒน์ จันทร์ศรีธาดา

นักวิจัยโครงการศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


60 ครั้ง
30 มกราคม 2566

ประชานิยมในอังกฤษ หลังยุค Brexit

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


56 ครั้ง
27 มกราคม 2566

วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับความพร้อมและบทบาทของประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้า

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


61 ครั้ง
26 มกราคม 2566

การไกล่เกลียข้อพิพาทด้านการประกันภัย

คุณชัยยุทธ มังศรี

รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกฎหมาย คดีและคุ้มครองสิทธิประโยชน์


57 ครั้ง
25 มกราคม 2566

เรียงความแก้กระทู้ธรรม พระนิพนธ์ของทูลกระหม่อมพระประชาธิปกศักดิเดชน์ จำนวน 6 เรื่อง

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


57 ครั้ง
24 มกราคม 2566

ทำความรู้จัก Government Data Catalog : Open Data ภาครัฐไทย

คุณปิยนุช วุฒิสอน

ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ


56 ครั้ง
23 มกราคม 2566

สาเหตุที่ของแพงขึ้นมาก และผลกระทบต่อประชาธิปไตย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


59 ครั้ง
20 มกราคม 2566

กรณีตัวอย่างการประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และเกมส์คิดไตร่ตรองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในนโยบายน้ำ

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


57 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า