รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
12 ตุลาคม 2565

สรุปสาระสำคัญจากหนังสือ "วัตถุจากพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7"

คุณแพรวชมพู ชุณหอุไร

พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


16 ครั้ง
11 ตุลาคม 2565

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

คุณชัยรัตน์ ทองใบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


17 ครั้ง
10 ตุลาคม 2565

กบฏบวรเดชกับความทรงจำที่เปลี่ยนผันไปตามการเมืองไทย

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


17 ครั้ง
06 ตุลาคม 2565

สาระสำคัญจากงานวันสันติภาพโลก : สันติภาพลงดิน สันติภาพกินได้

ศ.ดร.พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส)

-


17 ครั้ง
05 ตุลาคม 2565

เมื่อสมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกฯ ทรงพบกับเจ้าสำนักหนังเงียบของฮอลลีวูด

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


17 ครั้ง
04 ตุลาคม 2565

ท้องถิ่นจะทำอย่างไร กับสถานการณ์น้ำในประเทศไทยฤดูฝนนี้

ดร. สุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์

ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


16 ครั้ง
03 ตุลาคม 2565

ย้อนรอยการเมืองไทย ตอนที่ 2

ดร. บุญยเกียรติ การะเวกพันธุ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์


16 ครั้ง
30 กันยายน 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่

ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล

อาจารย์ประจำคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


15 ครั้ง
29 กันยายน 2565

การขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่ชุมชน

พระอาจารย์ ปราโมทย์ วาทโกวิโท

-


13 ครั้ง
28 กันยายน 2565

Open Parliament : แนวทางการเปิดเผยข้อมูลรอบด้าน เพื่อความโปร่งใสของรัฐสภา

ผศ. ดร. ต่อภัสสร์ ยมนาค และคุณณัฐภัทร เนียวกุล

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้จัดการโครงการข้อมูลเปิดภาครัฐ บริษัท แฮนด์ วิสาหกิจเพื่อสังคม


15 ครั้ง
27 กันยายน 2565

โครงการส่งเสริมความรู้ "การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข"

คุณณัฐพงศ์ รอดมี

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง


15 ครั้ง
26 กันยายน 2565

ไต้หวันกับการจัดการโควิด : ประเด็นด้านเศรษฐกิจ

อาจารย์ พรเทพ กมลเพชร

อาจารย์ประจำสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะบัญชีและธุรกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยพายัพ


15 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า