รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
21 พฤศจิกายน 2565

เสรีนิยมใหม่ไม่ดีตรงไหน? จากยาถอนพิษ สู่วิกฤตเศรษฐกิจ

คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


1030 ครั้ง
18 พฤศจิกายน 2565

การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการยุติความรุนแรงทางเพศ

นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม


1048 ครั้ง
17 พฤศจิกายน 2565

Peace Survey ครั้งที่ 7 กับกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


1028 ครั้ง
16 พฤศจิกายน 2565

การยกร่างและการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

คุณชมพูนุท ตั้งถาวร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ ประจำสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


1051 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2565

พื้นที่ต้นแบบการดูแลสุขภาพเด็กเล็กในท้องถิ่น

คุณบุญเติม มาเขียว

ผู้อำนวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร


1065 ครั้ง
14 พฤศจิกายน 2565

กฎหมายเกี่ยวกับพรรคการเมืองในเยอรมนี และบทเรียนสำหรับประเทศไทย

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


74 ครั้ง
11 พฤศจิกายน 2565

ประเด็น : บทสรุปห้องย่อยที่ 3 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 3: ประชาธิปไตยใหม่กับความมั่นคงทางสังคม และควันหลงภาพรวมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 (KPI Congress ครั้งที่ 24)

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


76 ครั้ง
10 พฤศจิกายน 2565

ประเด็น : บทสรุปห้องย่อยที่ 4 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 4 : "ประชาธิปไตยและความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม"

ดร. ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


78 ครั้ง
09 พฤศจิกายน 2565

ประเด็น : บทสรุปห้องย่อยที่ 5 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 5 : "ประชาธิปไตย โลกาภิวัฒน์และการพลิกผันทางเศรษฐกิจ"

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


77 ครั้ง
08 พฤศจิกายน 2565

บทสรุปห้องย่อยที่ 1 ประเด็นกลุ่มย่อยที่ 1 : "ประชาธิปไตยและความท้ายทายของเทคโนโลยีสมัยใหม่"

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


913 ครั้ง
07 พฤศจิกายน 2565

การสื่อสารทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของพรรคการเมือง

นางสาวอินทุอร แสงอรัญ

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


80 ครั้ง
07 พฤศจิกายน 2565

เทปเสียงปาฐกถาพิเศษปิดงานการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24

ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


79 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า