รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
17 พฤษภาคม 2565

โครงการสถานีกู้ชีพปลา ตำบลสันกลาง กับการแก้ปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรในพื้นที่

คุณสงกรานต์ แก้วก้อ

รองปลัด อบต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย


37 ครั้ง
16 พฤษภาคม 2565

การเลือกตั้งฟิลิปปินส์ 2022

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


46 ครั้ง
13 พฤษภาคม 2565

ข้อพิจารณาการจำกัดสิทธิของประชาชน: ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ...

นายอริย์ธัช บุญถึง

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


54 ครั้ง
12 พฤษภาคม 2565

ประสบการณ์สร้างเสริมพหุวัฒนธรรมจากบาเจาะถึงตากใบ นราธิวาส

ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ

นายอำเภอตากใบ


59 ครั้ง
11 พฤษภาคม 2565

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชนและการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน

คุณนคร วัลลิภากร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


61 ครั้ง
10 พฤษภาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค พลเมือง จ.กาฬสินธุ์

คุณสุขี ซองศิริ และ คุณสมจิตร เวียงสมุทร

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ กรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง


50 ครั้ง
09 พฤษภาคม 2565

ภาวะหลังอาณานิคมในชายแดนไทย-ลาว

คุณธนเชษฐ วิสัยจร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


55 ครั้ง
06 พฤษภาคม 2565

พ.ร.บ.คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ กับการใช้สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย

นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด

ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-move)


55 ครั้ง
05 พฤษภาคม 2565

ประชาธิปไตยเชิงลึกกับการแก้ไขปัญหาทางการเมืองไทย

ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล

ผู้ร่วมก่อตั้ง CoJOY Consulting


61 ครั้ง
04 พฤษภาคม 2565

ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ : เครื่องมือภาครัฐ กลไกภาคประชาชนเพื่อการมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและความหมาย

คุณไพสิฐ พาณิชย์กุล

อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


63 ครั้ง
03 พฤษภาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฎิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาค พลเมือง จ.ลำพูน

คุณกำพล เมตตาราษฏร์

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองจังหวัดลำพูน


62 ครั้ง
02 พฤษภาคม 2565

การกระจายอำนาจกับชาตินิยมในอินเดีย

คุณปฐวี โชติอนันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


56 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า