รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
28 มีนาคม 2565

การตลาดในการเมืองไทย

ผศ. ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

รองคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


83 ครั้ง
25 มีนาคม 2565

การศึกษาวิกฤตสังคมไทย: กรณีศึกษา การสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019

นางสาวอินทุอร แสงอรัญ

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


82 ครั้ง
24 มีนาคม 2565

Thailand Talk กับการพูดคุยของคนที่เห็นต่าง

ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล

ผู้จัดการมูลนิธิฟรีดิชเนามัน ประเทศไทย


69 ครั้ง
23 มีนาคม 2565

สถานการณ์ความเท่าเทียมทางเพศของไทย

คุณสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม


77 ครั้ง
22 มีนาคม 2565

การทำงานของภาคประชาสังคมในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปด้านการเมือง : ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จ.น่าน

อาจารย์สุเรียน วงค์เป็ง

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดน่าน


77 ครั้ง
21 มีนาคม 2565

การทำประชามติ เรื่อง กัญชาถูกกฎหมายในนิวซีแลนด์

ผศ. ศุทธิกานต์ มีจั่น

อาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


70 ครั้ง
18 มีนาคม 2565

ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big rock) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ในประเด็นการปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป (Big rock 5)

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


84 ครั้ง
17 มีนาคม 2565

การขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


69 ครั้ง
16 มีนาคม 2565

ข้อค้นพบจากงานวิจัย เรื่อง "ความคาดหวังของราษฎรที่มีต่อระบอบการเมืองใหม่ภายหลังการปฏิวัติ พ.ศ. 2475"

ปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


82 ครั้ง
15 มีนาคม 2565

ศูนย์บริการชุมชน DIC: Drop in Center ให้ความเข้าใจ ดูแลห่วงใยผู้ติดเชื้อ HIV

คุณวิชชุตา เพ็งลุน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์


83 ครั้ง
14 มีนาคม 2565

ผังเมืองกับชีวิตคนกรุงเทพ

ผศ. ดร. เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


77 ครั้ง
10 มีนาคม 2565

พหุวัฒนธรรมในนโยบายความมั่นคงชายแดนใต้

นางสาววิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


137 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า