รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
03 มกราคม 2567

Gender, Intersectionality, and Forced Displacement

คุณอัจจิมา แสงรัตน์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


155 ครั้ง
02 มกราคม 2567

รางวัลพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่น

ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ

นักวิชาการอิสระ


149 ครั้ง
01 มกราคม 2567

แผนแม่บทกระบวนการยุติธรรม การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของประชาชน

ผศ. ดร. ปรีชญาณ์ นักฟ้อน

อาจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


153 ครั้ง
29 ธันวาคม 2566

การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในแนวทแยงกับประสิทธิภาพทางการเมือง

นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


141 ครั้ง
28 ธันวาคม 2566

การมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาจังหวัดตรัง

นพ.ตุลกานต์ มักคุ้น

นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลตรัง


142 ครั้ง
27 ธันวาคม 2566

ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ : เจตนารมณ์และความท้าทายสำคัญ

คุณนิกร จำนง

ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา


137 ครั้ง
26 ธันวาคม 2566

บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

คุณจิตรานุช เกียรติอดิศร

นักวิชาการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


128 ครั้ง
25 ธันวาคม 2566

การเมืองในการจัดรูปที่ดิน

ผศ. เอกวีร์ มีสุข

อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


143 ครั้ง
22 ธันวาคม 2566

ธรรมาภิบาลสภาพอากาศกับการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำของประชาชน กรณีจังหวัดเชียงราย

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


134 ครั้ง
21 ธันวาคม 2566

แนวทางการจัดกิจกรรมทางกายและกีฬากับการลดช่องว่างระหว่างวัยเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุข

พลเอกนักรบ บุญบัวทอง

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ นักศึกษา สสสส รุ่นที่ 13


139 ครั้ง
20 ธันวาคม 2566

พัตราภรณ์กับการต่างประเทศไทยสมัยใหม่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดร. ศิบดี นพประเสริฐ

อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


143 ครั้ง
19 ธันวาคม 2566

ซอฟต์พาวเวอร์จากไอเดียสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษาอาหารเกษตรปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของเศรษฐกิจครัวเรือนจังหวัดสกลนคร

คุณปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง

ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดสกลนคร


115 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า