รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
21 มิถุนายน 2566

แนะนำหนังสือ "เบื้องหลังการปฏิวัติ 2475" ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยของ กุหลาบ สายประดิษฐ์

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


127 ครั้ง
20 มิถุนายน 2566

การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.กานต์รวี วิชัยปะ

อาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


118 ครั้ง
19 มิถุนายน 2566

โครงการปั้นใจ สำหรับมูลนิธิและองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร

คุณณัฐพัชร ทวีวรรณบูลย์

ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เทสล่า ประเทศไทย


121 ครั้ง
16 มิถุนายน 2566

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประยุกต์ใช้อุดมการณ์ประชานิยมฝ่ายซ้ายในพรรคการเมือง กรณีศึกษาในประเทศสเปน กรีซ และไทย

นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


121 ครั้ง
15 มิถุนายน 2566

อิสลามวิถีแห่งสันติในจังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์บับลี อับดุรเราะฮมาน

-


100 ครั้ง
14 มิถุนายน 2566

การพัฒนาระบบชลประทานของสยาม รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณศิวศิลป์ จุ้ยเจริญ

นักวิชาการสถาบันอาณาบริเวณศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


108 ครั้ง
13 มิถุนายน 2566

การจัดผังเมืองกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ดร.นิชา ตันติเวสส

อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


114 ครั้ง
12 มิถุนายน 2566

ารสร้างภูมิคุ้มกันการล่วงละเมิดทางเพศเด็กที่เกิดขึ้นทางช่องทางออนไลน์

คุณสิริพร ไชยธาราทิพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท อดินพ จำกัด


127 ครั้ง
09 มิถุนายน 2566

เสียงสะท้อนของสังคมกับภาพรวมของ กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง 66

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


126 ครั้ง
08 มิถุนายน 2566

สันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาวิทยาลัยอีเทค

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


123 ครั้ง
07 มิถุนายน 2566

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญว่าด้วยลักษณะต้องห้าม "การเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้น ในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆ" : เจตนารมณ์ การตีความ และผลกระทบต่อสังคมการเมืองไทย

รศ. ดร. ณรงค์เดช สรุโฆษิต

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


125 ครั้ง
06 มิถุนายน 2566

สังคมดิจิทัล : โอกาส หรือ ข้อท้าทายในการส่งเสริมความเป็นพลเมือง?

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชวพร ธรรมนิตยกุล

หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต


130 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า