รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
19 มกราคม 2566

การไกล่เกลียข้อพิพาทด้านสาธารณสุข

นายแพทย์อภิรักษ์ ชัยวิรัตนะ

ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข


56 ครั้ง
18 มกราคม 2566

เมื่อองค์ประชาธิปก "นักอ่าน" ทรงสนทนากับปัญญาชนนักเขียนระหว่างเสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2476-2477

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


58 ครั้ง
17 มกราคม 2566

สิทธิพลเมืองกับการเลือกตั้ง

ผศ.ดร.วนัส ปิยะกุลชัยเดช

ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


31 ครั้ง
16 มกราคม 2566

ประชาธิปไตยดิจิทัล และอธิปไตยไซเบอร์ของไทย

รศ. ดร. ยุทธพร อิสรชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


33 ครั้ง
13 มกราคม 2566

รายงานการถอดบทเรียน เรื่อง บทบาทของภาคประชาสังคมในการเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและการพัฒนาประชาธิปไตย กรณีศึกษา : องค์กรด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน

นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง

ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม


33 ครั้ง
12 มกราคม 2566

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


32 ครั้ง
11 มกราคม 2566

พรรคการเมืองกับการเลือกตั้ง

รศ. ดร. ภูมิ มูลศิลป์

ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


38 ครั้ง
10 มกราคม 2566

พลเมืองในระบบประชาธิปไตยกับการเลือกตั้ง

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


93 ครั้ง
09 มกราคม 2566

การยุบสภาในประวัติศาสตร์การเมืองไทย

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


89 ครั้ง
06 มกราคม 2566

หนังสือ กฎหมายรัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรสเปน

ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง


92 ครั้ง
05 มกราคม 2566

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกับบทบาทของสภาทนายความ

ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง

กรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ อดีตเลขาธิการสภาทนายความ


91 ครั้ง
04 มกราคม 2566

กัญชา : กฎหมายและนโยบายที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต


91 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า