รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
22 สิงหาคม 2565

Soft Power : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคใหม่ในบริบทไทยลาว

ดร. ธนเชษฐ วิสัยจร

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


37 ครั้ง
19 สิงหาคม 2565

ประเด็นสำคัญที่พึงมีในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย: การควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

รศ.วนิดา แสงสารพันธ์

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


36 ครั้ง
18 สิงหาคม 2565

การขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษา

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


37 ครั้ง
17 สิงหาคม 2565

สตรีกับการศึกษาและการศึกษาวิชาชีพสตรี

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


36 ครั้ง
16 สิงหาคม 2565

โครงการสานฝันต้นกล้าสู่นักกีฬาอาชีพ

คุณเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ

นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี


35 ครั้ง
15 สิงหาคม 2565

ทำไมคนหันไปนิยมผู้นำบ้าพลังและขวาจัด

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง


36 ครั้ง
12 สิงหาคม 2565

โครงการ แก้ไขจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการ ประชารัฐยุติธรรม

พ.ต.อ.ลิขิต ถนอมเชื้อ และคุณวีรวรรณ มอสบี้

ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา และ ผู้อำนวยการโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว


94 ครั้ง
12 สิงหาคม 2565

โครงการ แก้ไขจัดการปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ต ภายใต้โครงการ ประชารัฐยุติธรรม

พ.ต.อ.ลิขิต ถนอมเชื้อ และคุณวีรวรรณ มอสบี้

ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจภูธร จ.นครราชสีมา และ ผู้อำนวยการโครงการฮัก ภายใต้มูลนิธิสานสัมพันธ์ครอบครัว


114 ครั้ง
11 สิงหาคม 2565

บทบาทของผู้หญิงในสังคมและการเมือง

คุณสรินธร สัจจะวิระวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการสาธารณะและการจัดโครงการ


100 ครั้ง
10 สิงหาคม 2565

12 สิงหาคม : สายสัมพันธ์สองสมเด็จฯ

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


929 ครั้ง
09 สิงหาคม 2565

ทราฟฟี่ฟองดูว์ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน (Citizen Engagement)

ดร.วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจัยอาวุโสและหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


96 ครั้ง
08 สิงหาคม 2565

บรรยากาศกระบวนการสันติภาพในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

อาจารย์ รอมฎอน ปันจอร์

ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


78 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า