รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
30 พฤศจิกายน 2566

วิกฤติปาเลสไตน์ วิกฤตโลกตอนที่ 2

ผศ.อาทิตย์ ทองอินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


146 ครั้ง
29 พฤศจิกายน 2566

การรัฐประหาร พ.ศ. 2490

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


154 ครั้ง
28 พฤศจิกายน 2566

บริบทโลกยุควูก้า (VUCA World) : ความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาววิลาวัลย์ หงษ์นคร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


157 ครั้ง
27 พฤศจิกายน 2566

การเลือกใช้ภาษาลาว และการปรับเปลี่ยนสำเนียงในการเก็บข้อมูลการข้ามแดนของแรงงานที่ไม่ได้ลงทะเบียนบริเวณชายแดนไทย-ลาว

ดร. ธนเชษฐ วิสัยจร

หัวหน้าสาขาวิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


158 ครั้ง
24 พฤศจิกายน 2566

ภาคประชาสังคมกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐในการจัดการ COVID-19

นางสาวอินทุอร แสงอรัญ

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


166 ครั้ง
23 พฤศจิกายน 2566

เก็บตกการศึกษาดูงานภาคเหนือ หลักสูตร 4 ส

ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และนักศึกษาหลักสูตร 4 ส


156 ครั้ง
22 พฤศจิกายน 2566

พระราชพิธีขึ้นระวางสมโภชช้างเผือกคู่พระบารมี รัชกาลที่ 7 พ.ศ. 2470 "พระเศวตคชเดชน์ดิลก"

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


149 ครั้ง
21 พฤศจิกายน 2566

ซอฟต์พาวเวอร์ จากไอเดียสู่การปฏิบัติ : สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

คุณจุลนภ ศานติพงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


156 ครั้ง
20 พฤศจิกายน 2566

สาธารณรัฐดัชที่ก่อกำเนิดมาจากประชาธิปไตย

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


157 ครั้ง
17 พฤศจิกายน 2566

ผลการใช้กฎหมายรับรองเพศสภาพ กรณีประเทศอาร์เจนตินา มอลตา ไอซ์แลนด์

ผศ.ดร.รณภูมิ สามัคคีคารมย์

รองคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานมูลนิธิเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน


152 ครั้ง
16 พฤศจิกายน 2566

วิกฤติปาเลสไตน์ วิกฤตโลกตอนที่ 1

ดร.ศราวุฒิ อารี

ผู้อำนวยการศูนย์มุสลิมศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


168 ครั้ง
15 พฤศจิกายน 2566

ประชามติกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

คุณศุภณัฐ บุญสด

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


159 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า