รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
17 พฤษภาคม 2566

สาเหตุของการเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


74 ครั้ง
16 พฤษภาคม 2566

โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น อ่าวนาง เมืองสวย น้ำใส

คุณพันคำ กิตติธรกุล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่


71 ครั้ง
15 พฤษภาคม 2566

การกระจายอำนาจระบบบริการสุขภาพ

แพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล


74 ครั้ง
12 พฤษภาคม 2566

จับตาโค้งสุดท้ายทิศทางอนาคตประเทศไทยในการเลือกตั้ง 66

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


77 ครั้ง
11 พฤษภาคม 2566

จับตาสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งจังหวัดชายแดนใต้

ผศ.ดร.ยาสมิน ซัตตาร์

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์


79 ครั้ง
10 พฤษภาคม 2566

ระบบรัฐสภาไทยในทศวรรษ 2520 สู่รัฐสภาหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566

คุณธนวัฒน์ รุ่งเรืองสันติสุข

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


84 ครั้ง
09 พฤษภาคม 2566

ภาคประชาสังคมกับการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย

ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดเลย


78 ครั้ง
08 พฤษภาคม 2566

วิสาหกิจชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณหทัยรักษ์ สุโพธิ์ทอง

ประธานบริหาร บริษัท บลูโอเชียน อินเตอร์เทรด จำกัด


73 ครั้ง
05 พฤษภาคม 2566

นโยบายยังจำเป็นหรือไม่: เปรียบเทียบประเด็นนโยบายของแต่ละพรรคการเมือง

นางณัชชาภัทร อมรกุล

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


84 ครั้ง
04 พฤษภาคม 2566

นโยบายความเสมอภาคทางเพศของพรรคการเมืองในสนามเลือกตั้ง 2566

ดร.อภิญญา ดิสสะมาน

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


92 ครั้ง
03 พฤษภาคม 2566

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยาม ตามรอยพระปกเกล้า"

คุณจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์

พนักงานภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


97 ครั้ง
02 พฤษภาคม 2566

พลเมืองกับการเลือกตั้ง โอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลง

คุณรัชพงษ์ แจ่มจิรไชย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฏหมายประชาชน (ไอลอว์)


90 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า