รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
13 เมษายน 2566

ทัศนคติของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนการเลือกตั้ง

อ.อิมรอน ซาเหาะ

นักวิจัยจากสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


370 ครั้ง
12 เมษายน 2566

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนาเมืองหัวหิน

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


235 ครั้ง
11 เมษายน 2566

งานส่งเสริมความเป็นพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า กับการส่งเสริมพลเมืองก่อนการเลือกตั้ง

คุณจารุวรรณ แก้วมะโน

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


233 ครั้ง
10 เมษายน 2566

การเมืองของพวกขวาจัด (Far Right) ในปัจจุบันกับผลกระทบต่อประชาธิปไตย

นายภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


242 ครั้ง
07 เมษายน 2566

สรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยที่กระตือรือร้นในยุคดิจิทัลในสี่ภูมิภาค

ดร.เลิศพร อุดมพงษ์

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


263 ครั้ง
06 เมษายน 2566

การพัฒนาศักยภาพของผู้เก็บข้อมูลภาคสนาม Peace survey 7

อ.วิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักงานสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


269 ครั้ง
05 เมษายน 2566

บทบาททางเสด็จฯ จากสยามสู่แคนาดา 1931

รศ. ม.ร.ว.พฤทธิสาณ ชุมพล

รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี


277 ครั้ง
04 เมษายน 2566

พรรคการเมืองกับการส่งเสริมความเป็นพลเมือง

คุณปุรวิชญ์ วัฒนสุข

นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


293 ครั้ง
03 เมษายน 2566

ใกล้เลือกตั้ง 66 ส่องนโยบายเศรษฐกิจ-แรงงาน ของพรรคการเมืองไทย

คุณภูริภัทร์ เครือนพรัตน์

นักวิชาการ สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า


279 ครั้ง
31 มีนาคม 2566

ประเทศไทยในอนาคต Future Thailand: มิติที่ 2 สังคม ชนบท ท้องถิ่น

ดร.ถวิลวดี บุรีกุล

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


272 ครั้ง
30 มีนาคม 2566

ตะวันออกกลางศึกษากับความสัมพันธ์ต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้

รศ.พิเชฎฐ์ กาลามเกษตร์

อาจารย์ภาควิชามนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


273 ครั้ง
29 มีนาคม 2566

สัญญาประชาคมกับจริยธรรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ดร. เอกพันธุ์ ปิณทวณิช

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


248 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า