รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
27 ตุลาคม 2566

กระบวนการมีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเชียงคาน

นางสาวอินทุอร แสงอรัญ

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


109 ครั้ง
26 ตุลาคม 2566

วิจัยชุมชนสันติสุข กรณีบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

ดร.ชลัท ประเทืองรัตนา

นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


115 ครั้ง
25 ตุลาคม 2566

นิทรรศการหมุนเวียน หัวเรื่องที่สาม "ฉลองพระเนตรและการตรวจรักษาของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ"

คุณแพรวชมพู ชุณหอุไร

พนักงานภัณฑารักษ์ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


118 ครั้ง
24 ตุลาคม 2566

ซอฟพาวเวอร์ในสังคมไทยสู่การพัฒนาประชาธิปไตยให้ทัดเทียมโลก

ผศ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


120 ครั้ง
23 ตุลาคม 2566

การพัฒนาความร่วมมือในท้องถิ่น ผ่านกลไกเมืองแห่งการเรียนรู้

รศ. ดร. กตัญญู แก้วหานาม

ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์


121 ครั้ง
20 ตุลาคม 2566

รูปแบบกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลภาครัฐ

นางสาวชญานิศวร์ เมธาสิทธิ์รวิกุล

นักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


121 ครั้ง
19 ตุลาคม 2566

วิจัยชุมชนสันติสุข กรณีสายบุรี จังหวัดปัตตานี

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


133 ครั้ง
18 ตุลาคม 2566

นิทรรศการศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยเรื่องใหม่ "พลังพลเมืองเสริมสร้างสังคม"

คุณปฐมาวดี วิเชียรนิตย์

นักวิชาการ ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


118 ครั้ง
17 ตุลาคม 2566

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 25 : เสริมพลังประชาธิปไตย บทบาทของซอฟพาวเวอร์กับการมีส่วนร่วมของพลเมือง

ดร.ศรันยุ หมั้นทรัพย์

รักษาการผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า


130 ครั้ง
16 ตุลาคม 2566

ประชาธิปไตย vs เผด็จการ ความรุ่งเรืองของประชาธิปไตยในยุคโรมัน

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


124 ครั้ง
13 ตุลาคม 2566

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีบางกลอย

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า


121 ครั้ง
12 ตุลาคม 2566

บทเรียนจากการศึกษาดูงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.อ.พฤฒนันท์ หริ่มเจริญ

ผู้แทนนักศึกษา หลักสูตร 4ส. รุ่นที่ 14


117 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า