รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
25 กันยายน 2566

เรียนรู้การกำเนิดและความตกต่ำของราชวงศ์ตองอู ตอนที่ 1

คุณณัชชาภัทร อมรกุล

รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า


374 ครั้ง
22 กันยายน 2566

ยุติธรรมสิ่งแวดล้อมกรณีปากมูล

นางสาวนิตยา โพธิ์นอก

นักวิชาการผู้ชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้


367 ครั้ง
21 กันยายน 2566

พลังพลเมืองกับการขับเคลื่อนชุมชนสันติสุขกรณีบาโหย จังหวัดสงขลา

ดร.อังคาร กาญจนเพชร

ประธานศูนย์การเมืองภาคพลเมือง ประจำจังหวัดปัตตานี และ คุณชม ไชยบุตร ตัวแทน COP26 ประเทศไทยภาคพลเมือง


386 ครั้ง
20 กันยายน 2566

วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day) พระปกเกล้ากับเด็กๆ ในพระราชอุปการะ

คุณฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


412 ครั้ง
19 กันยายน 2566

การออกแบบแบบเรียน อย่างมีส่วนร่วมสู่การสร้างพลเมืองไทยร่วมสมัย

คุณปาริชาต ชัยวงศ์

อาจารย์โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จังหวัดนนทบุรี


352 ครั้ง
18 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร

ผศ. ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


358 ครั้ง
15 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

ผศ.ดร.วีระ หวังสัจจะโชค

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


376 ครั้ง
14 กันยายน 2566

การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

อาจารย์ดนัย มู่สา

ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา และ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


349 ครั้ง
13 กันยายน 2566

มาตรการทางกฎหมายเพื่อจัดการการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเท็จในสื่อออนไลน์

รศ. สาวตรี สุขศรี

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


360 ครั้ง
12 กันยายน 2566

การดูแลผู้สูงอายุโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเทศบาลตำบลศรีเตี้ย

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร

นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น


296 ครั้ง
11 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษานครศรีธรรมราช

ศ. ดร. สุรสิทธิ์ วชิรขจร

คณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


294 ครั้ง
08 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี

ดร.พัชราภา ตันตราจิน

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


306 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า