รายการวิทยุ

หน้าแรก | คลังความรู้

รายการวิทยุ

รายการวิทยุ

วันที่ หัวเรื่อง ผู้ให้สัมภาษณ์
07 กันยายน 2566

บทเรียนจากการศึกษาดูงานหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่น 14 ภาคกลาง

คุณนิธิ สมุทรโคจร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานฟ้า จำกัด


289 ครั้ง
06 กันยายน 2566

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่ไม่เป็นไปตามหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

ผศ. ดร. ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


293 ครั้ง
05 กันยายน 2566

การจัดการและป้องกันอุทกภัยของเทศบาลเมืองกาฬสินธ์ุ

นางสาววิลาวัณย์ หงษ์นคร

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า


326 ครั้ง
04 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566 : กรณีศึกษาสุพรรณบุรี

รศ. ฐปนรรต พรหมอินทร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


332 ครั้ง
01 กันยายน 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด

ผศ.ดร.ศุทธิกานต์ มีจั่น

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


325 ครั้ง
31 สิงหาคม 2566

การขับเคลื่อนสันติวัฒนธรรมในสถานศึกษาจังหวัดยะลา

คุณวิทยาศิลป์ สะอา

ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา


306 ครั้ง
30 สิงหาคม 2566

บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มุมมองจากโครงการสัมมนาบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับการสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

คุณอัจจิมา แสงรัตน์

นักวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า


301 ครั้ง
29 สิงหาคม 2566

อาชีพครูกับการส่งเสริมคุณค่าประชาธิปไตยในสังคมดิจิทัล

คุณณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต

ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพฯ เขต 1


310 ครั้ง
28 สิงหาคม 2566

การส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

คุณนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน


277 ครั้ง
25 สิงหาคม 2566

พฤติกรรมการเลือกตั้งทั่วไป 2566: กรณีศึกษาจังหวัดปัตตานี

ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ โยธี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


277 ครั้ง
24 สิงหาคม 2566

วิจัยชุมชนสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้

คุณวิลาสินี โสภาพล

นักวิชาการ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า


279 ครั้ง
23 สิงหาคม 2566

นิทรรศการเคลื่อนที่ "มองสยามตามรอยพระปกเกล้า" ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

คุณจิตสุภา หวังศิริสมบูรณ์

พนักงานภัณฑารักษ์ประจำพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว


282 ครั้ง

สถาบันพระปกเกล้า